April 2020

Kritisk Debat er et internetbaseret tidsskrift, der har som centralt formål at bringe kritiske artikler, essays og løbende kommentarer, der rækker ud over den nyliberalistisk dominerede debat og orienterer sig mod de mange og forskelligartede bestræbelser for at formulere og opbygge en centrum-venstre bevægelse mod det eksisterende kapitalistiske samfundssystem.

Kritisk Debat henvender sig samtidig til socialister og andre kritisk indstillede, der ønsker en åben og udogmatisk debat om alternativer til det kapitalistiske samfundssystem, som kan bidrage til at skærpe og udvide kritikken af den nyliberale dagsorden, dens socialformer, samfundsmodel, historieopfattelse og ikke mindst politiske økonomi.

Kritisk Debat lægger vægt på både teoretiske og mere konkrete og praktisk betonede artikler og essays, der fra alle vinkler kan belyse baggrunden og grundlaget for den aktuelle samfundsudvikling i nationalt og internationalt perspektiv samt bidrage til at føre diskussionen ind i dagens politiske kampfelt og de vidt forskellige bestræbelser for at udvikle og formulere et demokratisk centrum-venstre opgør med kapitalismens ødelæggelse af hele samfundslivet og naturgrundlaget.

Kritisk Debat vil hovedsageligt bringe perspektiverende artikler indenfor felterne: samfundspolitik, statsteori og regulering, demokrati, arbejdsmarked, international og national politik og økonomi, herunder EU, forskellige varianter af kapitalismekritikken, centrum-venstredebatten, historie, kultur og socialfilosofi.

Kritisk Debat udgår fra det faktum, at det bliver stedse vanskeligere at føre denne debat i de store meningsdannende medier og det helt uholdbare i, at debatten således henvises til fagtidsskrifter og mindre politisk/teoretiske tidsskrifter med en meget begrænset læserskare.

Kritisk Debat udgår også fra den grundholdning, at skal debatten være reelt kritisk og have nogen værdi for fremtiden, må den frigøre sig fra alle sekteriske tendenser og løftes ind i det offentlige rum og i aktuelt de eksisterende miljøer, hvor der på folkeligt niveau faktisk allerede udfolder sig mangfoldige forsøg på at begribe vores tid og overskride kapitalismens og den nyliberalistiske hegemonis forståelseshorisont.

Kritisk Debat redigeres af et lille redaktionsudvalg. Partitilhørsforhold og partihensyn interesserer os ikke, da vi finder den kritiske debat af kapitalismen og alternativet hertil som værende for vigtig til at lade sig bremse af aktuelle og taktiske partiinteresser.

Enhver læser er velkommen til at indsende artikler, essays, kritiske kommentarer mv. Det vil kun medvirke til at gøre Kritisk Debat interessant og nærværende. Det er vores største ønske!