Kære skribent,

Vi er glade for, at du har valgt at skrive en artikel til Kritisk Debat. Vi sætter en ære i, at Kritisk Debat, fremstår professionelt i både indhold og form. Det er derfor vigtigt, at du, når du skriver artikler og kommentarer til Kritisk Debat, nøje følger instrukserne i denne vejledning.

Artikler til Kritisk Debat falder i fire forskellige genrer:

  1. Tematiske artikler, der kan indgå i det konkrete nummers tema. Temaet for det kommende nummer udmeldes altid med offentliggørelsen af det aktuelle nummer (max længde er på ca. 12 A4 sider eller 35.000 enheder med mellemrum),
  2. Situationsbestemte artikler, der både kan være analytiske, beskrivende eller direkte journalistiske (max længde ca. 12 A4 sider eller 35.000 enheder med mellemrum),
  3. Artikler, der forholder sig kommenterende til artikler eller flere artikler i et foregående nummer (max længde ca. 6-7 A4 sider eller 16.000 enheder med mellemrum),
  4. Anmeldelser af bøger mv. (max længde ca. 5 A4 sider eller 12.000 enheder med mellemrum).

Artikelformat

En artikel til KD består af disse elementer:

– Overskrift (fed)

– Blank linje

– Forfatternavn og titel,

– Ved oversættelse, oversætterens navn og titel. (nummer og årgang eller udgivelsesdato på det tidsskrift, der oversættes fra (kursiv)),

– Blank linje

– Brødtekst (normal uden særlige koder overhovedet)

– Blank linje

– Mellemrubrik (fed)

– Brødtekst (normal)

– Blank linje

– Mellemrubrik (fed)

– Brødtekst (normal)

Al tekst (overskrift, forfatternavn, manchet, brødtekst, mellemrubrikker) skrives i Times New Roman 12 punkt – det er den skrift som dette dokument er skrevet i. Teksten formateres med fast for og bagkant, linjeafstand 1 og ingen automatisk blank linje efter afsnit. Ingen indryk.

Anvendes noter skal det foregå på følgende måde:

  1. Der må ikke anvendes automatiske fodnoter eller slutnoter,
  2. Alle noter skal være slutnoter,
  3. På det sted i teksten, hvor noten skal markeres, indsættes (et tal) i parentes.
  4. Herefter skrives noten bagest i teksten med almindelig skrift som i resten af teksten.

Begrundelsen for denne fremgangsmåde er, at det gør konverteringen af det samlede nummer til en pdf fil enklere og mere homogent.

Korrekturlæsning

Du skal selv sørge for, at der er læst korrektur på dine tekster, men det er god ide at lade en anden gøre det, for man bliver tit lidt blind overfor egne tekster.

Oversættelser

KD bringer ikke oversættelser, der ikke eksplicit er givet tilladelse til. Vær omhyggelig med oversættelsen og opgivelse af alle nødvendige referencer.

Når du er tilfreds og færdig

Gemmer du artiklen i Word under ’Gem som’ med et filnavn, der er nøjagtigt det samme som artiklens overskrift.

Med venlig hilsen

Kritisk Debats redaktion

Januar 2021