Bidens “rescue plan” og videre økonomiske pakker: Ny kurs, men langt igen. (1)

Bidens ”American Rescue Plan Act” rummer progressive bud på imødegåelse af Corona – krisen i USA og kan blive indledningen til en ny reformæra for velfærdsstaten i USA, men der er langt igen.

Indledning

”American Rescue Plan” er første trin og en hovedhjørnesten i Bidens valgprogram for – efter Corona – krisen – at genoprette økonomien, skabe nye jobs, reducere ulighed og fattigdom samt ikke mindst bekæmpe Corona – pandemien. Planen er nu vedtaget i USA´s kongres som ”American Rescue Plan Act”. Biden har allerede en yderligere stor ”Infrastrukturpakke” undervejs, der i virkeligheden består af to pakker: ”American Jobs Plan” og ”American Families Plan”. I det følgende vil vi først og fremmest se på hovedelementer og forventet effekt af den vedtagne pakke samt dernæst kort på overskrifter og mulig betydning af og skæbne for ”Infrastrukturpakken”.

Planens hovedelementer

Den i marts vedtagne ”American Rescue Plan” beløber sig til op mod 2.000 mia. dollars og handler om en ”stimuluscheck” til de fleste familier på 1400 dollars pr. person, om forhøjelse af børnepenge og arbejdsløsheds-understøttelse, om øgede tilskud til coronabekæmpelse og velfærd i staterne samt om midler til en øget national indsats mod pandemien.

Bidens ”redningsplan” er dog ikke den eneste hjælpepakke mod Corona – krisen. I april 2020 vedtoges bl.a. den såkaldte ”Cares pakke” og i december 2020 endnu en pakke, ”Consolidated Appropriations Act”, der begge også var af betragtelig størrelse. På den ene side er der lighedspunkter mellem ”American Rescue Plan Act” og disse tidligere stimuli – og hjælpepakker under Corona – krisen. Udbetaling af stimuluschecks og forhøjelse af arbejdsløshedsunderstøttelse er gennemgående elementer i alle pakkerne. MEN: På den anden side er der en væsentlig forskel mellem de tidligere hjælpepakker og så ”American Rescue Plan (Act)” i, at der i de tidligere pakker under Trump blev ydet store beløb i erhvervsstøtte – og lån, hvor Biden planen afsætter betydeligt større beløb end de tidligere hjælpepakker, der går direkte til de enkelte amerikanere og har et socialt og velfærdsmæssigt sigte.

Figur: Opdeling af hjælpepakker på overførsler til personer, erhvervsstøtte, tilskud til stater og andet. (2)

Økonomisk genopretning

”American Rescue Plan Act” må vurderes at give et betydeligt bidrag til at genoprette samfundsøkonomien i USA efter krisen. Den økonomiske vækst ventes at vokse fra – 3,7 procent i 2020 til + 6 til + 8 procent i 2021 og arbejdsløsheden at falde fra 8,1 procent i 2020 til 5 procent i 21 og 4½ procent i 2022.

Figur: Real BNP-vækst 2020 og 2021 (prognose). (3)(4)

Offensiv mod Corona.

Ud over genopretning af økonomien er et hovedmål med hjælpepakken at opgradere indsatsen mod Corona – pandemien, som i 2020 ramte USA hårdt med mange smittede, døde og indlagte og stadig var følelig i foråret 2021.

Tabel: Antal Corona smittede, dødsfald med Corona og Corona indlagte i USA pr. marts 2021. (5)

Pandemiens heftighed skyldes ikke mindst Trumps svage og modstræbende, ja til tider kontraproduktive håndtering af pandemien. Herover udbygger og intensiverer ”American Rescue Plan Act” den føderale indsats med hensyn til testning og smitteopsporing, med hensyn til restriktioner og nedlukninger samt endelig med hensyn til vaccineudrulning.

Hjælp til ledige.

Udover selve pandemien udgør et hovedsigte i hjælpepakken at bringe økonomisk hjælp til Corona – krisens ofre. Det gælder ikke mindst de i foråret 2021 stadig mere end 10 millioner arbejdsløse, for hvem ”American Rescue Plan Act” forlænger og forhøjer arbejdsløshedsunderstøttelsen. Biden havde dog foreslået en ugentlig forhøjelse med 400 dollars, som ville give en kompensationsgrad i forhold lønnen før afskedigelse på i gennemsnit 85 procent. Men på grund af modstand fra Republikanerne og fra konservative Demokrater kunne der kun skabes flertal for en forhøjelse med 300 dollars om ugen. Det er stadig væk en højere dækningsgrad (74 %) i forhold til gennemsnitslønnen før arbejdsløshed, end den dækning, som den normale understøttelse giver (38 %), men er dog en væsentlig forringelse i forhold til den dækning (85 %), som det oprindelige forslag ville have givet.

Figur: Kompensationsgrad i forhold til løn før afskedigelse ved Forhøjelse af ugentlig understøttelse med 300 respektive 400 dollars om ugen. (6)

Stimuluscheck og børnepenge til familier og hjælp til fattige.

Et andet central del af ”American Rescue Plan Act” handler om hjælp til familier, navnlig lavindkomstfamilier, med børn. Der udbetales til omkring 160 mio. amerikanere en ”stimuluscheck” på 1400 dollars pr. person. Da beløbet er lige stort pr. person, skæpper det relativt set mest i kassen hos lavindkomsthusholdninger. Tilsvarende gælder for en forhøjelse af ”børnepenge” (i form af skattefradrag) med 3.000 dollars om året pr. barn mellem 6 og 17. Disse elementer i hjælpepakken indebærer en betydelig omfordeling til fordel for lavindkomster, navnlig med børn, i USA. De fattigste 20 procent vil i gennemsnit få et løft af deres disponible indkomst med godt 33 procent, mens de rigeste 20 procent kun opnår en stigning på 1,4 procent.

Figur: Gns. procentuel ændring af disponibel indkomst som følge af stimuluscheck og øgede skattefradrag (7), herunder øgede ”børnepenge”, i ”American Rescue Plan Act”, fordelt på indkomstgrupper. (8)

Der er da også stærkt brug for hjælp til de fattige i USA, for Corona – krisen har øget fattigdommen. I 2020 voksede antallet af mennesker i fattigdom i USA stærkt. Ved at hjælpe lavindkomster i det hele taget med stimuluscheck og børnepenge hjælpes naturligvis også de fattige. Herudover rummer hjælpepakken en række yderligere initiativer specifikt målrette fattige: Hjælp til boligudgifter og madhjælp til børnefamilier. Den samlede indsats fra ”American Rescue Plan” påregnes at reducere antallet af amerikanere under den officielle fattigdomsgrænse fra 34 til 26 millioner. (9)

Hjælp til velfærd og stater.

Den offentligt leverede velfærd og den offentlige sektor generelt er også blevet presset af Corona-krisen. Det skyldes, at faldende skatteindtægter og øgede udgifter til Corona – bekæmpelse har presset staterne til besparelser. Det har i den offentlige sektor medført afskedigelser af mere end 1½ mio. ansatte.

Figur: Udvikling i beskæftigelse i privat og offentlig sektor USA. (10)

Disse besparelser på offentlig beskæftigelse og velfærd søger “American Rescue Plan Act” at modvirke ved at yde 360 mia. dollars i tilskud til enkeltstaterne.

Særligt hårdt ramt indenfor offentligt leveret service har børnepasning, undervisning og uddannelse været pga. nedlukninger. Derfor afsættes specifikt yderligere 130 mia. til grundskoler og 40 + 40 mia. dollars til henholdsvis børnepasning og universiteter.

En ”turn – around” i forhold til Trump

Bidens hjælpepakke repræsenterer et afgørende skifte i forhold til Donald Trumps økonomiske krisepolitik. For det første har Bidens ”Redningsplan” en langt større stimuluseffekt end Trumps ville have haft, fordi Trump planlagde at gennemføre store velfærdsbesparelser.

Figur: Netto stimuluseffekt på samfundsøkonomien af Bidens respektive Trumps valgprogram 2021 – 2024. (1000 mia. dollars, afrundet). (11)

Og hvor Trump gennem skattelettelser og velfærdsbesparelser ville have afstedkommet en betydelig forøgelse af uligheden, reducerer Bidens pakke gennem omfordeling til fordel for lavindkomster og fattige for det andet tværtom uligheden markant.

Ny progressiv økonomisk politik hos Demokraterne.

Men hvad mere er: Bidens hjælpepakke repræsenterer nok så væsentligt et markant skifte i den økonomiske politik fra Det Demokratiske Parti i forhold til under Clinton og tildels Obama. Under Clinton var Demokraternes økonomiske politik stærkt neoliberalistisk inspireret med forringelse af sociale ydelser af hensyn til statsfinansiel balance og med omfattende deregulering af finanssektoren med deraf følgende løssluppen spekulation. Under Clinton steg uligheden derfor med raketfart, fordi de rige med spekulationsgevinster i den grad stak af i indkomstudviklingen. Heroverfor prioriterer Biden ikke – som Clinton – balance på de offentlige finanser, men bekender sig tværtimod til en klassisk keynesiansk ekspansiv finanspolitik, der gennem underbudgettering og øgede offentlige udgifter prioriterer at skabe beskæftigelse. Og Biden prioriterer modsat Clinton at hjælpe lavindkomster og fattige gennem øgede forsørgelsesydelser.

Bidens videre økonomiske planer.

Biden planlægger ikke at blive stående ved den akutte ”Redningspakke”. Tværtimod er hans administration på vej med en stor ”Infrastruktur” plan til over 4.000 milliarder dollars, dog over en 10 – årig periode. Sammen med ”American Rescue Plan” forventes ”Infrastrukturplanen” samlet set at skabe 18 -19 millioner nye arbejdspladser i USA.

Pakken består af to dele. Første halvdel udgøres af ”American Jobs Plan” til 2.300 milliarder dollars, som primært omfatter infrastruktur, byggeri og teknologiudvikling samt klimaindsats.

Figur: Oversigt over ”American Jobs Plan” – elementer og beløb (mia. dollars). (12)

Anden halvdel af ”Infrastrukturpakken” skal ifølge Bidens valgprogram udgøres af en ”American Families Plan”, som især omfatter renovering af velfærdsmæssige rammer for det amerikanske samfund samt indførelse af nye orlovsordninger og velfærdsydelser.

Tabel: Forslag om øgede bevillinger i ”American Families Plan” til overførselsindkomster (13)

En ny velfærdsæra?

Bidens økonomiske politik repræsenterer således et væsentligt skifte i hvert tilfælde i Demokraternes økonomiske politik i mere progressiv retning. Men markerer Bidens pakker – som hævdet af nogle – ligefrem starten på en tredje stor social reformfase i USA efter Roosevelt og Johnson, ja ”kimen til en regulær amerikansk velfærdsstat”?

På den ene side må det anerkendes, at Biden planer er stærkt nødvendige og progressive med deres sociale profil. Og det må videre anerkendes, at Biden med de 3 pakker ikke bare er i gang med et økonomisk – politisk skifte, men også med en meget tiltrængt udbedring af velfærden, den sociale sikring og ligheden.

MEN: Det gode spørgsmål er på den anden side, om Bidens videre planer kan gennemføres i det samspilsramte og polariserede amerikanske politiske system og samfund. I Kongressen har Republikanerne stemt imod ”American Rescue Plan” og meget tyder på, at de vil fortsætte med at forsøge at blokere også for Bidens ”Infrastrukturpakke”.

Og det er ikke givet, at den måde, som ”ARP” blev vedtaget, ved simpelt flertal gennem brug af de såkaldte ”Reconcilliation” – regler for budgetlove, kan overføres til de to nye planer. I den amerikanske Kongres kræver den såkaldte ”Filibusterregel”, at kvalitativt ny lovgivning skal have 60 procent flertal for at kunne vedtages. Dvs. at mindst 10 republikanske senatorer skal stemme for. Republikanernes og højrefløjsdemokraters blokering for strukturelle reformer a la forhøjelse af minimumslønnen indikerer, at de også vil blokere for kvalitativt ny politik fra Bidens side såsom klimaindsats eller nye orlovsordninger. Hertil kommer, at Biden i sit eget parti også kan forvente modstand fra konservative Demokrater.

Så hvad angår yderligere, egentligt nye reformer tegner mulighederne ganske usikre. Minimum kræves, at Det Demokratiske Parti vil tage et opgør med ”Filibuster-reglen” og det hermed følgende krav om 60 procents flertal i Senatet?

Biden er i gang, men der er lang vej igen.

NOTER:

(1) Dette notat udgøres af konklusionen af den kritiske minrapport: BIDENS ”AMERICAN RESCUE PLAN OG VIDERE ØKONOMISKE POLITIK: Et progressivt skifte i amerikansk (økonomisk) politik”, 200 sider, april 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/04/BidensRescuePlan.pdf

(2) Kilde: Heather LongAlyssa Fowers and Andrew Van Dam: Biden stimulus showers money on Americans, sharply cutting poverty and favoring individuals over businesses. New York Times. 06.03.21. https://www.washingtonpost.com/business/2021/03/06/biden-stimulus-poverty-checks/

(3) Moodys: The Biden Fiscal Rescue Package, s. 3. Feb. 2021.
https://www.moodysanalytics.com/-/media/article/2021/economic-assessment-of-biden-fiscal-rescue-package.pdf

(4 ) Også jf. Edelberg, Wendy and Louise Steiner: Macroeconomic implications of Bidens 1.9 trillion fiscal package.
238.01.21, Brookings.
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/01/28/the-macroeconomic-implications-of-bidens-1-9-trillion-fiscal-package/

(5) The New York Times: Coronavirus in the US. 17.03.21.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

(6) Kilde: Iacurci, Greg: Here’s how a $300 and $400 unemployment boost compare. CNBC, updated 10.03.21.
https://www.cnbc.com/2021/03/09/covid-stimulus-update-how-300-vs-400-unemployment-boost-compare.html

(7) Child Tax Credit og Earned Income Tax Credit.

(8) Kilde: Institute on Taxation and Economic Policy: Targeted Relief and the American Rescue Plan, s. 2. 10.03.21. https://itep.org/targeted-relief-and-the-american-rescue-plan-in-five-charts/

(9) Jf. Corum, Samuel: Bidens Corona – og stimuluspakke kan indlede æra med skelsættende reformer. Information, 09.03.21. https://www.information.dk/debat/leder/2021/03/bidens-corona-stimuluspakke-kan-indlede-aera-skelsaettende-reformer

(10) Kilde: Cooper, David m. fl: The American Rescue Plan clears a path to recovery for state and local governments and the communities they serve Economic Policy Institute. 15,03.21.
https://www.epi.org/blog/the-american-rescue-plan-clears-a-path-to-recovery-for-state-and-local-governments-and-the-communities-they-serve/

(11) Kilde: Moodys Analytics: The Macroeconomic Consequenses: Biden versus Trump, s. 4 og 6, table 2 og 4. 23.09.20.
https://www.moodysanalytics.com/-/media/article/2020/the-macroeconomic-consequences-trump-vs-biden.pdf

(12) Kilde. CGTN: Biden’s infrastructure plan: What, why and its global economic impacts. 10.04.21.
https://news.cgtn.com/news/2021-04-10/Biden-s-infrastructure-plan-What-why-and-global-economic-impacts-ZllJFbjghG/index.html

(13) Kilde. Mattingly, Phil: Biden’s family plan to lay out economic ambition — and underscore the long road ahead. CNN, 26.04.21.
https://edition.cnn.com/2021/04/26/politics/american-family-plan-state-of-play/index.html
og Stein, Jeff. White House’s new $1.8 trillion ‘families plan’ reflects ambitions — and limits — of Biden presidency. 24.04.21.
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/04/24/biden-families-plan-tax/