Kritisk Debats temaer
TEMA: Kapitalismekritik

I løbet af 2015 er der kommet gang i en teoretisk diskussion omkring statsbegreber, profit, profitratens tendens til fald og en række andre, centrale ting i den marxistiske tradition. Vi har bragt en del artikler om emnet ... og vi kommer til at bringe flere.


Artikler

Politisk økonomi i marxismen II - Er profitratens tendens til fald den rigtige forklaring på den økonomiske krise?
Af Jonas Gielfeldt
Offentliggjort: 15. februar 2016

I forlængelse af min artikel om arbejdsværdilæren, vil jeg i denne artikel forholde mig til det andet element, som ifølge en række Enhedslistemedlemmer med relation til redaktionen på Kritisk Debat, manglede i Enhedslistens kapitalismekritik, profitratens tendens til fald  . Jeg vil i denne artikel kort skitsere Marx’ egen udlægning af loven om profitratens tendens til fald, men også pege på den alternative kriseteori, der ligger i Marx’ tese om overakkumulation. Alt efter hvilken vej man vælger her, kommer man til ganske forskellige konklusioner. Jeg vil herefter gå ind og se på to forklaringer af den nuværende økonomiske krise: Den ene er Andrew Klimans fortolkning, der tager udgangspunkt i loven om profitratens tendens til fald, mens den anden er David Harvey, der i stedet tager sit afsæt i Marx’ perspektiv om overakkumulation/underkonsumption.

Fra arbejdsværditeori til værdikritik
Af Esben Bøgh Sørensen
Offentliggjort: 15. december 2015

Hvad handler den såkaldte arbejdsværditeori om? Havde Marx en sådan teori? Og hvordan skal vi forstå begreber som ’værdi’ og ’arbejde’, hvis vi vil analysere og kritisere kapitalismen?

Udbytning og kapitalistisk udbytning.
Af Curt Sørensen
Offentliggjort: 15. december 2015

I sit indlæg i oktober nummeret af Kritisk Debat tilslutter Anders Lundkvist sig Böhm-Bawerks klassiske kritik af Marx’ værditeori. Men denne kritik hviler på en fejlopfattelse af Marx’ værditeori, der af Böhm-Bawerk (og AL) opfattes substantialistisk, ikke som en værdiformanalyse.

Hvorfor er kritik af den politiske økonomi vigtig?
Af Anders Lundkvist
Offentliggjort: 15. oktober 2015

Dette spørgsmål er foranlediget af Jan Helbaks kritik af min kritik af Marx's version af denne kritik i augustudgaven af Kritisk Debat, der var et svar på min artikel på modkraft.dk, som igen bygger på min Marx-kritik i Bind 2 af min Hoveder og Høveder (kapitel 22, 23 og 24), som kan findes på min hjemmeside www.anderslundkvist.net

Politisk økonomi i marxismen I - Et kritisk blik på arbejdsværdilæren og dens betydning for socialistisk politik
Af Jonas Gielfeldt
Offentliggjort: 15. oktober 2015

Den seneste tid har været præget af heftige diskussioner på de venstreorienterede platforme Modkraft og Kritisk Debat om kapitalismekritikken i Enhedslisten og dens manglende fundament i Karl Marx’ økonomiske analyser i ’Kapitalen’. Især har de to begreber arbejdsværdilæren og profitratens tendens til fald været ført frem som afgørende for, at den danske venstrefløj kan foretage en ordentlig og tilbundsgående kapitalismekritik. Jeg vil i denne artikel forsøge at kaste et kritisk blik på arbejdsværdilæren. Først og fremmest vil jeg gerne optegne det teoretiske landskab inden for diskussioner om arbejdsværdilæren. Der således ikke tale om én arbejdsværdilære, men op til flere sameksisterende udlægninger af arbejdsværdilæren. Derfor skal man være meget specifik på, hvilken form for arbejdsværdilære man henviser til, da der er tale om vidt forskellige tilgange. Slutteligt vil jeg diskutere, hvad arbejdsværdilæren giver os rent politisk. Her er det klassiske svar, at arbejdsværdilæren er afgørende, idet den kan påvise udbytningen, som er en helt afgørende del af marxismens politiske arsenal. Mit kritiske indspark er, at flere positioner inden for marxismen faktisk mener at kunne påberåbe sig udbytning som et faktisk eksisterende forhold ved kapitalistiske samfund uden at benytte arbejdsværdilæren i klassisk forstand. Spørgsmålet er således, om vi egentlig har brug for arbejdsværdilæren?

Kapitalismekritikkens grundlag
Af Jan Helbak
Offentliggjort: 15. august 2015

En artikel på Modkraft den 15. maj 2015 med titlen ”Enhedslistens kapitalismekritik er overfladisk”  afstedkom en meget omfangsrig debat. Først i artiklen stod der: ”Og det var ligeledes i samme periode, at også opgøret med Marx’s politiske økonomi fuldendtes, dvs. et opgør med udbytningsbegrebet, med begrebet om profitratens te

Værditeori og kapitalismeanalyse
Af Esben Bøgh Sørensen
Offentliggjort: 15. august 2015

I dette indlæg vil jeg argumentere for, at den marxske værditeori- og kritik er vigtig at fastholde for en kapitalismeanalyse- og kritik, der samtidig har til formål at overskride kapitalismen.

Marxismen som levende forskningstradition og emancipatorisk projekt.
Af Curt Sørensen
Offentliggjort: 15. august 2015

Som paradigme har marxismen vist sin frugtbarhed netop ved sin evne til at konfrontere nye problemstillinger og udvikle og justere teorier i forhold hertil. Marx selv spændte over et bredt felt fra kapitalanalyse til analyser af konkrete samtidige samfund.