Varm luft og punkterede balloner
Af Jan Mølgaard
Offentliggjort: 11. juni 2018

Sammenhængsreformen - et temmelig tåbeligt – og indholdsløst – begreb. Men ikke desto mindre tilsyneladende et omdrejningspunkt for det, der skal ske i efteråret 2018 ifølge regeringen. På websiden regeringen.dk kan man læse følgende:

Hvordan skaber man en mere sammenhængende offentlig sektor med bedre resultater og mere kvalitet for den enkelte borger? Det svære spørgsmål stillede innovationsminister Sophie Løhde til 13 topledere med stor erfaring fra den private og offentlige sektor, som i april sidste år blev samlet i regeringens såkaldte ’Udfordringspaneler’. Efter et års arbejde, hvor panelmedlemmerne har tænkt og debatteret på livet løs med hinanden, har de i dag afleveret en stribe anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde.

De såkaldte udfordringspaneler, der er nedsat under denne paraply har altså den 9. juni afleveret en række anbefalinger, der alle – ifølge opgaven – skal kunne bidrage til at nå målet. De fire anbefalinger lyder således:

Det offentlige skal styre efter at skabe værdi og effekt for borgerne
Den offentlige sektor er til for borgerne, og resultater skal gennemsyre alt, hvad det offentlige foretager sig – det gælder både i organiseringen af den offentlige sektor, styringen af velfærdsområderne og åbenhed om institutioners formåen og resultater.

Danskerne skal møde ét samlet, trygt og moderne digitalt Danmark
Borgerne skal have én digital indgang til den offentlige sektor, hvor sagsbehandling – så vidt muligt – afgøres med det samme. Der skal sættes ambitiøse mål for udviklingen af den digitale service, og samarbejdet mellem den offentlige og private sektor skal styrkes for at skabe bedre digitale løsninger til borgerne.

Reformér mødet med det offentlige og giv borgere én plan
Borgere med komplekse behov skal tilbydes en koordineret og sammenhængende udredning og visitation til indsatser.

Medarbejdere skal være klædt på til at skabe sammenhæng og udvikle den offentlige sektor
Offentligt ansatte skal have et strategisk kompetenceløft, der kan understøtte en sammenhængende og tidssvarende offentlig sektor, herunder en bedre forståelse og anvendelse af data, de teknologiske muligheder og samarbejdsflader til andre fagområder. [1]

Lad os kigge på de fire anbefalinger én for én.

Det offentlige skal styre efter at skabe værdi og effekt for borgerne. Hvad betyder det, at det offentlige skal skabe værdi for borgerne? Det fremgår ikke. Måske mener man, at de offentlige institutioner over en bred kam skal kunne bruges af – eller have værdi for – borgerne, og at institutionerne i deres kommunikation hele tiden skal have fokus på at fortælle, på hvilke måder, dette sker. Men hvis det er det, man mener, hvorfor skriver man det så ikke? Og hvad er det for en effekt, institutionerne skal levere? Vel ikke blot en hvilken som helst effekt? Man må vel kunne tillade sig at formode, at meningen er, at institutionerne skal kunne gøre en forskel eller kunne forandre. Men det er ikke det, man skriver i sine anbefalinger.

Danskerne skal møde ét samlet, trygt og moderne digitalt Danmark: Det er nok denne anbefaling, som har fået flest kommentarer med på vejen. Vi har allerede borger.dk – vi har en sundhedsportal – sundhed.dk – vi har skats portal – skat.dk og en del mere – og vi har en lang, meget lang række af hjemmesider lavet af kommuner, hospitaler og andre, der alle retter sig mod borgere med sundhedsmæssige udfordringer eller behov. Og nu skal vi så til at have en mere. Endnu en digital portal, der skal sikre, at : ”… borgerne skal have hurtigere, mere enkel og ikke mindst mere sammenhængende digital service. Tanken er, at der skal være langt mere åbenhed om, hvilke data det offentlige har om den enkelte dansker. Planen er også at gøre det lettere for folk, når de står i en særlig situation og skal have kontakt til mange forskellige myndigheder. Det kan f.eks. være i forbindelse med flytning, boligkøb eller dødsfald, hvor de efterladte kan have brug for at komme i kontakt med kommunen, sygehuset, skifteretten, SKAT og Udbetaling Danmark.” [2]

I medierne fik dette forslag en del tankevækkende bemærkninger med på vejen. For til trods for den svulstige (men også meget luftige) retorik omkring forslagene, hvad er så egentlig meningen med akkurat denne del af reformsporet?

Som Anders Kjærulff formulerede det i en kommentar allerede den 8. april 2017: ”Borgeren – du og jeg – kommer til at sidde helt alene i hvert vores lille smartphoneepicenter og betjene vore surt indkøbte maskiner i et accelererende inferno af selvbetjening - nu med ekstra, konsulentforklaret teknologi ovenpå.” [3]

Anders Kjærulffs alternativ var – som jeg hørte det i fjernsynet – at man i stedet forsøgte at integrere de mange datakilder på betjeningssiden – og ikke på brugersiden. Sådan at man ikke yderligere skubbede til den udvikling, der nu i adskillige år har søgt at gøre hver enkelt bruger (eller kunde) til sine egen sagsbehandler – at man stoppede galskaben med at lade maskiner tale med mennesker, men forbedrede menneskers muligheder for at tale med mennesker.

Reformér mødet med det offentlige og giv borgere én plan: Man tager sig til hovedet. Èn plan? På alting? Lad nu være, at sproget er løbet af med den, der har formuleret det her – at der reelt er tale om ønsketænkning – at det, man i virkeligheden vil sige, er, at det vil være en god idé, hvis man i stedet for at have indsatser, der spejler den offentlige organisation (mange indsatsområder med forskellig ekspertise) i stedet har en enkelt, samlet handleplan for lige akkurat denne borger (sundhed, beskæftigelse, social genopretning og så videre), således at man også har en kontaktperson – så kunne man måske se ideen i det. Men én plan?? Og så punktum?

Medarbejdere skal være klædt på til at skabe sammenhæng og udvikle den offentlige sektor: Jeg bryder mig ikke om udtrykket ”være klædt på til”, men det vil jeg nu lade ligge lige nu og her. Jeg tror nok, jeg forstår, hvad meningen er. De offentligt ansatte skal have de nødvendige og relevante kompetencer til at kunne agere – de skal have den nødvendige myndighed til at kunne agere – og de skal have den nødvendige information til at kunne agere. Det sære er så, at de ikke i formuleringen her skal agere i relation til eller på vegne af den borger, de er i kontakt med – de skal kunne skabe sammenhæng i og udvikle den offentlige sektor. Deres primære fokus skal med andre ord være selve det system, som de er en del af – og ikke det civilsamfund, som de er sat til at betjene eller tjene.

Som man kan læse i annonceringen af projektet, så er det de overordnede mål med reformen:

”(…) at luge ud i papirbøvl og bureaukrati. Ledernes rolle skal styrkes. Kommunerne skal have større frihed til at løse velfærdsopgaverne. Styringen af velfærdsområderne skal i højere grad fokusere på effekt og værdi for borgerne. Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at arbejde sammen til gavn for patienterne. Unge skal i højere grad ind på den rette hylde efter folkeskolen. De folk, som har det sværest i livet, skal visiteres til en mere individuel hjælp end i dag. Og så skal den offentlige sektor bindes bedre sammen digitalt.”

Øget digitalisering – flere konkrete mål – fjernelse af bureaukrati. Alt sammen noget, man har hørt før – og – hvis man skal vurdere ud fra de anbefalinger, som er offentliggjort indtil videre – ikke noget reelt nyt under solen.

Man skal visitere til mere individuel hjælp – hvilket oversat til dansk betyder, at man skal basere mere på skøn og mindre på regler. Man skal centralisere, digitalisere og øge mængden af selvforvaltning. Hvilket oversat til dansk betyder, at man skal sætte flere borgere til at lave mere af det arbejde, der hidtil har påhvilet den offentlige forvaltning. Man skal satse endnu mere på udvikling af ledelse, hvilket oversat til dansk betyder, at man kan og skal skære yderligere i velfærdsbevillingerne med den undskyldning, at forvaltningen bliver mere effektiv. Og man skal fortsætte besværgelserne med henblik på at skabe effekt (uden at der er taget stilling til, hvad det er for en effekt og til, hvordan man vil evaluere denne effekt bagefter).

I det hele taget begynder det her mere og mere at ligne en liturgi eller en besværgelse. Man benævner ikke de problemer, man ønsker at adressere – man er upræcis og abstrakt i anbefalingen af midler og man vover tilsyneladende heller ikke at være konkret i formuleringen af de mål, man ønsker at nå. Og når man endelig vover sig bare en lille smule udover det abstrakt liturgiske og de gentagne besværgelser, så anbefaler man noget, der er prøvet før uden at tage stilling til, hvorfor det heller ikke virkede sidste gang.

KL har allerede i januar i år offentliggjort deres forslag ti, elementer, som kan indgå i regeringens planarbejde – og faktisk har KL’s forslag i relation til sammenhængsreformen en lang række mere konkrete og mere perspektivrige ideer end det oplæg, der nu er blevet offentliggjort. I kort form følgende:

  • Se potentialet i offentligt-privat-samarbejde
  • Behov for udvikling af bl.a. socialområdet, beskæftigelsesområdet og ældreområdet
  • Borgerne skal have sammenhængende indsatser
  • Flere sundhedstilbud skal forankres nær borgeren
  • Rehabilitering skal være ledetråd i den sociale indsats
  • Alle børn skal godt på vej i livet. Øg den sociale mobilitet
  • Beskæftigelsesindsatsen skal målrettes den enkelte borgers behov
  • Borgernær service skal understøttes af bedre af digitalisering

Hele forslaget kan ses ved at klikke her.

Selvfølgelig er der problemer med KL’s ideer – andet ville også være mærkeligt. Men hvis de problemer skal kunne ryddes ad vejen – og suppleres eller erstattes med andre, som der er perspektiver i – så kræves det, at andre end udfordringspaneler og innovationsministre kommer på banen. Og det ligger det indtil videre temmelig småt med. Kom nu venner … vær med til at sætte dagsordenen. Faglige organisationer - politiske partier - meningsdannere: Banen er åben.


[3] Læs hele den meget veloplagte kommentar ved at klikke her, eller lyt til Anders Kjærulff på Radio 24-7.

Offentliggjort: d. 11. juni 2018

              
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.