Hva mæ kulturen ?
Af: Niels Henrik Nielsen

Hvem styrer kulturpolitikken i disse år? Me-
get kunne tyde på, at det gør DF. Senest
har vi været vidne til  DF’s offensiv på me-
dieområdet og  så alligevel kovendingen  
hvad angår radiokanalen 24/7. Indtil nu
har socialdemokraterne støttet DFs  hold-
ning, men hvad bliver partiets  svar nu?
Udviklingen den seneste  tid rejser spørgs-
målet, hvad er i det hele taget socialdemo-
kraternes  og venstrefløjens kultur- og
medie-politik?

Læs mere...

Offentliggjort: d. 08. april 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Nyt sundhedsvæsen ?
Af: Jan Helbak

Aftalen mellem regeringen og DF
 kaldes en sundhedsaftale, men 
er det langt fra. Det er en hospi-
tals- og behandlingsaftale, der
 baner vejen for yderligere priva-
tisering.
 Her står de 5 regionsråd i vejen.
 Derfor  skal de nedlægges og 
erstattes af embedsmand-
sinstanser med konfliktende 
interesser. Så i stedet for at blive
 entydig og gennemsigtig, som 
aftalen lover, vil reformen, hvis den
 vinder flertal, ende i driftskaos og
 et vildt voksende teknokrati.
 Men sådan går det som regel,
 når liberal politik frigør sig fra de
 demokratiske institutioner, så
 havner man i stedet i byzantinsk
e teknokratiske strukturer, der så
 skal ryddes op i nogle år efter.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 01. april 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


En omvendt Vestager
Af: Bent Gravesen

Så er det nu, i forhandlingerne
 om en bedre seniorførtidspen-
sion, at Socialdemokratiets
 formand Mette Frederiksen 
skal stå fast på sit løfte til par-
tiets medlemmer om ikke at 
 ville føre borgerlig økonomisk  
politik.I sin tale til de delegere-
de på den socialdemokratiske 
 kongres i september sidste år 
 gav hun et klart løfte om ikke 
at føre borgerlig økonomisk politik:
”Og  kan I huske det sidste rege-
ringsgrundlag? Der var en enkelt 
formulering, som mange syntes 
var lidt mærkelig for en socialde-
mokratisk ledet regering. Det her
 med, at vi ville videreføre den 
 borgerlige regerings økonomiske 
politik i bredeste forstand. 
Kære kongres. Lad os være enige
om, at den formulering ikke kom-
mer med igen...."

Læs mere...

Offentliggjort: d. 25. marts 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Den ventede u-vending.
Af: Jan Helbak

Enhedslisten har nu fremlagt sin nye 
EU politik op til EU parlamentsval-
get, som EL for første gang stiller op
til på en partiliste. I en kronik i Jyl-
landsposten den 14. marts fremlægger
 Pernille Skipper og Nikolaj Villum-
sen i hovedpunkter EL’s EU politik.
 I samme blad interviewes Pernille 
Skipper med fokus på partiets ændre-
de syn på en folkeafstemning om 
Danmarks deltagelse i EU. Brexit har
 åbenbart også rykket i EL, som det 
er sket hos de fleste EU-skeptiske 
partier, der alle har nedtonet udmel-
delseskravet. Men den indbyggede
 konflikt der er i opretholdelse af 
folkeafstemningskravet og positiv 
og progressiv politik i EU, slår igen-
nem med fuld kraft i kronikken. 
Ugens kommentar zoomer ind på 
den konflikt og partiets de facto
 ”uvending”.
Læs mere...

Offentliggjort: d. 18. marts 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Macrons manifest.
Af: Jan Helbak

”Borgere i Europa, jeg tager mig den 
frihed at henvende mig direkte til jer”. 
Sådan indleder præsident Macron sit 
manifest, der udkom i 22 toneangiven-
de dagblade i Europa torsdag den 5. 
marts. Hen over hovedet på politiske 
partier i ind- og udland og  de 28 stats-
ledere valgte Macron at tale direkte til 
borgerne. Et noget uortodokst skridt, 
som heller ikke alle – langt fra alle –
har billiget.

 

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 11. marts 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Paradigmeskift
Af: Niels Henrik Nielsen

Slår man op på integrationsministe-

riets hjemmeside, popper en tæller

op, der viser, at regeringen har gen-

nemført 112 stramninger af udlæn-

dingeloven siden sin tiltræden.

Denne regering har været ved mag-

ten i knap 1.400 dage. 

Der er således gennemført en stram-

ning af udlændingeloven ca. hver

tolvte dag.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 04. marts 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Slut med ens, stadigt stigende folkepensionsalder til alle
Af: Bent Gravesen

 

Mette Frederiksen udfordrer med 

Socialdemokratiets pensionsudspil 

et neoliberalt dogme, som har 

domineret dansk og europæisk

 politik i en lang årrække. Hun 

sætter spørgsmålstegn ved, om 

folkepensionsalderen skal hæves 

mest muligt for at få så mange som

muligt  til at blive ved med at arbej-

de så længe som muligt. Dermed

sætter hun en ny politiske dagsor-

den.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 25. februar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


En udvej for Venezuela
Af: Niels Frølich

Situationen i Venezuela bliver mere

og mere anspændt efter, at national-

forsamlingens formand Juan Guaidó,

udnævnte sig selv til præsident og

det er vanskeligt at se en udvej, der

ikke bliver blodig.

Berigtigelse:

Kommentaren er i høj grad inspi-
reret af  Gabriel Hetlands arti-
kel "Venezuela and the Left", 
Jacobin-mag, 5. ebruar 2019 og 
indeholder en  række citater fra 
denne. 
KritiskDebat beklager, at denne 
oplysning ved en fejl ikke blev 
bragt i kommentaren.
Læs mere...

Offentliggjort: d. 11. februar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Nervøsiteten breder sig
Af: Jan Helbak

Nervøsiteten breder sig. Det er der god 

grund til. De højrenationalistiske partier

og bevægelser står til at besætte mel-

lem 20 og 30 procent af pladserne i 

det nye Europaparlament efter valget

i maj. Nok til at kunne få indflydelse på

den måde, parlamentet skal arbejde på

i fremtiden, og nok indflydelse til at kaste

grus i det hidtidige samarbejdsmaskineri

mellem fløjene i parlamentet.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 04. februar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Enhedslisten og Skattely
Af: Peer Møller Christensen

Enhedslisten har fremsat tre beslutnings-

forslag i Folketinget, som alle har til

formål at give offentlige myndigheder

bedre muligheder for ved offentlige ud-

bud at fravælge firmaer,som opererer i

skattely .

To af beslutningsforslagene var til 1. be-

handling d. 17. januar.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 28. januar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Sundhedsreformen - fortsat.
Af: Bent Gravesen

Lars Løkke Rasmussens sund-

hedsreform er et utroværdigt

valgoplæg.

På én gang for godt til at være

sandt og for kringlet og indviklet

til at være godt.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 21. januar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv