Artikler: Artikler
Demokratiets tilstand i en globaliseret verden anno 2004

I den nyliberale form er der ingen tvivl om, at markedsfundamentalisme ikke harmonerer med demokrati. En alvorlig fare for demokratiet er derfor etableringen af et teknokrati bestående af banker og industrier.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-04-2004
De gode og de onde
Parolen om at mobilisere mod "nyliberalismen" er interessant, for hvor findes den i dag? Nyliberalismen blev brugt som betegnelse for den massive "relancering" af markedsøkonomisk tænkning, som satte ind under de store internationale lavkonjunkturer i 70'erne, da forskellige versioner af keynesianisme...

Skrevet af: Erik Meier Carlsen  
Offentliggjort: 15-03-2004
Svar til en gammel 68’er

Erik Meier Carlsen, hvis iver før i tiden for at identificere sig med den yderste toneangivende venstrefløj var stor, lægger i vore dage om muligt større iver for dagen i sit underdanige forsvar for den herskende modsatte ende af den politiske skala.

Skrevet af: Georg Metz  
Offentliggjort: 15-03-2004
Tre gode råd til oppositionen

I hver udgave af Kritisk Debat kommer fem paneldeltagere med tre gode råd til "oppositionen i Danmark". Denne gang er der råd fra Pia Raug, Knud Vilby, Michael Mansdotter, Jens Lind og Henrik Plaschke.

Skrevet af: Pia Raug  
Offentliggjort: 15-03-2004
Kritisk debat og den økonomiske tidsånd

Det er min fornemmelse, at der er en tendens i tiden til undertrykkelse af faglig kritik og videnskabelig ytringsfrihed. Det kan måske lyde mærkeligt, når man i de seneste år netop har institutionaliseret kritikken gennem oprettelsen af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU)...

Skrevet af: Peter og Niels  
Offentliggjort: 15-03-2004
Markedet - Medierne - Magthaverne

Når Markedet, Medierne og Magthaverne gør sig gensidigt afhængige af et kontrolleret samspil, bliver resultatet ikke et symfonisk værk, men at de spiller Samfundet fallit. Og der vil ikke være andre vindere i det spil end Murdoch, Microsoft, McDonalds og måske en ny Mussolini.

Skrevet af: Pia Raug  
Offentliggjort: 15-03-2004
Derfor vinder Bush valget
Magthaverne i USA sælger deres politik som den lille mands oprør mod eliten. Modviljen mod Bush hos den amerikanske venstrefløj og hos den europæiske opinion skygger for den store opbakning Bush reelt har i store dele af den amerikanske befolkning, mener forfatteren Tom Frank.

Skrevet af: Steen Sohn  
Offentliggjort: 15-03-2004
Af hensyn til de svage
Et land skal kendes på, hvordan det behandler dets svageste!

Og de svage har ligget den borgerlige regering på sinde lige siden tiltrædelsen. Det blev bl.a. markeret ved nedsættelse af Rådet for socialt udsatte. I efteråret fulgte så en Velfærdskommission, der bl.a. har fået til opgave "at fremlægge forslag til reformer af velfærdssamfundet, som sikrer en socialt afbalanceret og målrettet indsats for at hjælpe de grupper, som har mest behov".

Skrevet af: Lole Møller  
Offentliggjort: 15-03-2004
Amerikansk hegemoni: Fortsat nedgang, blivende farer

"Globalt hegemoni" kan defineres som en situation, i hvilken en nationalstat spiller en dominerende rolle i organiseringen, reguleringen og stabiliseringen af verdens politiske økonomi. Anvendelsen af væbnet magt har altid været en uadskillelig del af hegemoni, men militær magt afhænger af de økonomiske ressourcer, der er til rådighed for staten.

Skrevet af: Richard B. Du Boff  
Offentliggjort: 15-03-2004
Bidrag til en ramme for centrum-venstres diskussion af USA’s herredømmepolitik og alternativet hertil

Optrapningen overfor og invasionen af Irak (med eller uden FN's mandat - i analytisk øjemed ganske underordnet) begrundes primært i USA's behov for magtdemonstrationer og afskrækkelse og først sekundært i ønsket om at kontrollere hele regionens olieressourcer.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-03-2004
Miljøet, de liberale og liberalismens miljømæssige umulighed

Det er for meget at sige, at miljøet - for slet ikke at tale om naturen - ikke har problemer med de liberale. Mange af dem er humanister i en sådan grad, at naturlovene forekommer en krænkelse af deres menneskerettigheder.

Skrevet af: Claus Heinberg  
Offentliggjort: 15-03-2004
Kan nyliberal kapitalisme overleve?

Kapitalismens sammenbrud, død og begravelse er blevet forudsagt mange gange. Mens Marx ikke anførte udløbsdatoer, florerede det med politisk-økonomiske sammenbrudsteorier blandt senere marxister. Før 1914 var det ikke så troværdigt, fordi kapitalismen da trivedes fint. Men med 30'ernes verdenskrise blev spørgsmålet mere påtrængende, ikke mindst på baggrund af modsætningen til de planøkonomiske successer i Sovjetunionen og Nazi-Tyskland.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 15-03-2004
Skattetrykket skal ned! Skatten skal op!

Kravet om et lavere skattetryk anses for at være ren borgerdyd. De liberales og konservatives program er overalt: lavere skat og lavere skattetryk. Hvorimod centrum-venstres program altid forbindes med højere skatter og højere skattetryk.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-03-2004
Tema: USA, nyliberalisme og økonomien

I dette tema sætter Kritisk Debat focus på forskellige aspekter af den nyliberale økonomi.

Jesper Jespersen kritiserer nyliberal økonomisk teori og praksis: teorien kan ikke forklare arbejdsløsheden og praksis'en har givet os en tilsyneladende permanent høj arbejdsløshed.

Anders Lundkvist spørger om det er stabilt, at den finansielle kapital som en gøgeunge er ved at fortrænge den produktive kapital; nogen kan leve af (værdi)papir, men kan vi alle? Og er vi ved at blive for fattige - mangle købekraft - til at den globale kapitalisme kan løbe rundt?

Claus Heinberg ser på miljøvinklen og stiller her nogle kritiske spørgsmål til den så populære cost benefit betragtning. Kan alt reduceres til at blive målt i penge?

Lole Møller stiller spørgsmålstegn ved regeringens focusering på 'de svage'. Det lyder humanistisk, men er måske figenbladet bag hvilket velfærdsstatens generelle tryghed afvikles, til fordel for det liberalistiske princip om at enhver skal slås for sig selv.

Derefter følger tre artikler med focus på USA.

Du Boeff og Jan Helbak stiller spørgsmålstegn ved, om USA er så stærkt endda. Nøgternt set er landets økonomi i en skrækkelig forfatning med gigantiske underskud på statsbudget og betalingsbalance, så måske er den aggressive politik svaret på denne svaghed?

Endelig omtaler Steen Sohn en urovækkende artikel af Tom Frank: Bush kan meget vel vinde valget, fordi han kan mobilisere liberalistiske markedsfundamentalister og konservative kulturfundamentalister. Selv om de står for modstridende ting. Og den amerikanske venstrefløj har svigtet, fordi den har glemt den almindelige befolkning og dens reelle bekymringer. Er det også historien om, hvorfor Anders Fogh og Pia Kjærsgaard vinder næste valg?

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-03-2004
Fra mangel på arbejde til fortsat mangel på arbejde

Imellemkrigstiden hærgede arbejdsløsheden. Det var en stærkt medvirkendeårsag til, at der blev udviklet et nationalregnskab og en egentlig makroøkonomiskteori. Disse to landvindinger var en naturlig reaktion på, at den pådaværende tidspunkt dominerende neoklassiske økonomiske teori havdespillet fallit. Denne teoris force var, at den var intuitivt forståeligog simpel, men - skulle det vise sig - uegnet til at forklare denvedvarende, høje arbejdsløshed.

Skrevet af: Jesper Jespersen  
Offentliggjort: 15-03-2004