Danmark For Velfærd
Af Anders Olesen

Offentliggjort: 16. oktober 2017

Der har været gjort en del forsøg gennem de seneste år på at få skabt en bredt funderet velfærdsbevægelse i Danmark.

Endelig er det lykkedes, og det vil kunne vise sig at få stor betydning for den fremtidige politikudvikling i Danmark

Den 4. oktober samledes 3400 Tillidsrepræsentanter i Odense.

Det var tillidsrepræsentanter fra hele landet og fra de indtil videre tilsluttede organisationer LO Storbyerne, FTF's regioner, Blik og rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk El-forbund, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, FOA, HK, Kost & Ernæringsforbundet, Malerforbund.

Tillidsmandsmødet besluttede at sætte aktiviteter i gang for bedre velfærd i hele landet og at gøre den 7. november til en bred folkelig manifestation for velfærd.

Det blev også besluttet at inviterer de sociale bevægelser og uddannelsesorganisationerne med i arbejdet. Ligesom man fortsat er åben for tilslutning fra endnu flere faglige organisationer.

Der er oprettet Facebook grupper for alle kommuner og der er besluttet demonstrationer i København og Århus.

I udtalelsen fra mødet i Odense peges der på, at det er nødvendigt med et stop for den demontering af velfærden, der har fundet sted de seneste år.

Der peges ligeledes på, at det er muligt at ændre tingens tilstand, og at der skal siges nej til de milliardstore skattelettelser til fordel for de rige, sådan som der er er lagt op til fra regeringens side. Modsvaret skal være et velfærdsprogram.

Med den givne parlamentariske situation står det klart, at skal velfærdskampen vindes, er det nødvendigt med bevægelse, der kan ændre den politiske dagsorden og stemningen.

Derfor er det opmuntrende, at det nu for alvor ser ud til, at der er vilje i en lang række store forbund og faglige organisationer, til at arbejde sammen og også sammen med andre udenfor den traditionelle fagbevægelse om at få den nødvendige bevægelse rejst.

Det lykkedes de lokale bevægelser i 2016 og 2017 at få fjernet omprioriteringsbidraget i kommunerne og sidenhen det forhadte 2 procents effektiviseringsbidrag i Regionerne.

Næste skridt bliver, at den 7. november gennemføres en landsdækkende og bred folkelig ”Manifestation af velfærdsenhed”.

Vi kan håbe, at de brede manifestationer den 7. november også fører til, at det bliver politikere med øget og bedre velfærd på dagsordenen, der i stigende antal bliver valgt ind i byråd og regionsråd ved kommunal og regionsvalget den 21. november. Det vil alt andet lige styrke velfærdsdagsordenen og det lokale selvstyre overfor den borgerlige regering.

Med Danmark For Velfærd er der skabt et initiativ og en bevægelse, som samler på tværs af den offentlig og den private sektor.

Det er borgernes velfærd, der er bragt i centrum.

Med inddragelse af de sociale organisationer og bruger organisationerne er der ved at være et grundlag for, at de solidariske kampe kan føres i fællesskab.

Det er godt og løfterigt, at det nu er fra bevægelserne, at kravene til en ny og solidarisk politik kommer, og det er godt at Danmark for Velfærd vender sig mod den stigende ulighed.

Danmark for Velfærd fortjener opbakning fra Socialdemokratiet, SF og EL ude lokalt i landet. Faktisk vil være ret så fornuftigt af disse partier at indgå i et tæt samarbejde med bevægelsen. De har brug for den, hvis de vil ændre velfærdsdagsordenen i kommunerne.

Det, der kan gå hen og blive perspektivet, er et Danmark For Velfærd, som får formuleret befolkningens krav til en ny politisk kurs, og at denne kurs kan sætte dagsordenen og fastholde den såvel før som efter det folketingsvalg, der kommer senest i 2019.