Roundup skal forbydes
Af Holger Øster Mortensen

Offentliggjort: 15. august 2016

Der er voksende modstand mod Monsanto koncernen internationalt, et firma som bla. producerer Round Up. Modstanden er nu så stor at EU kommissionen ikke har kunnet trumfe en ny godkendelse igennem. Dokumentationen for de giftige virkninger vokser i omfang, og panikken breder sig på chefetagerne.

I årtier har landmænd over hele verden benyttet det meget omtalte ukrudtsmiddel Roundup til nedsvidning af ukrudt på markerne. Ukrudtsmidlet med aktivstoffet glyphosat er nu verdens mest benyttede kemiske bekæmpelsesmiddel i landbrug. Og med de helt åbentlyse fordele dette giftstof har i markdriften – det fjerner alt uønsket plantevækst – hæger landbruget naturligvis om det. Uden Roundup kommer der mere ukrudt på markerne – bl.a. kvik – og der skal bruges mere diesel for at jordbehandle mere effektivt end i dag.

Kommuner og haveejere bruger i en vis udstrækning det effektive nedsvidningsmiddel. De aller fleste kommuner tillader dog i dag ikke stoffet. Og danske haveejere bruger en forsvindende lille del af det samlede kvantum Roundup. Dansk landbrug bruger hele 93 procent af det samlede pesticidforbrug ifølge Danmarks Statistik.

I mindst 30 år har der været frygt for, at giftige stoffer fra Roundup skulle kunne påvirke dyr og mennesker, men mange forskellige eksperter – herunder ikke mindst fra landbrugskredse og fra den største producent af Roundup – nemlig kemigiganten MONSANTO – har hidtil kunnet berolige de aller fleste politikere om, at der ikke er nogen fare ved at benytte glyphosat på markerne. Der er store økonomiske interesser på spil.

Man forsøger nu med alle mulige krumspring i landbrugskredse at påvirke politikere i  Bruxelles for at få forlænget tilladelsen af Roundup i EU. Ikke mindst med EFSA (Den Europæiske Fødevare Autoritet) som spydspids for fortsat brug af Roundup, mens WHO advarer mod stoffet som sandsynligt kræftfremmende – herunder især lymfekræftsygdommen non-Hodgkin lymfom, som også er i stærk vækst i Danmark.

Usandheder vedr. Roundup fyger gennem luften. Men en lang række videnskabelige undersøgelser påviser rester af glyphosat i mange forskellige fødevarer. Det turde være indlysende, at glyphosat kan påvirke det menneskelige legeme. Hvem ønsker et barn født med misdannelser, ADHD eller nedsat intelligens – eller neurologiske sygdomme eller kræft? Man finder nu glyphosat i urin hos børn.

Videnskabsfolk advarer mod glyphosat

Professor i miljømedicin Philippe Grandjean advarer om, at visse kemiske stoffer i Roundup kan udvikle forskellige kræftformer hos pattedyr. ”Men når vi kan se, at andre pattedyr får kræft af glyphosat, må vi formode, at mennesker, der eksponeres for stoffet, også kan udvikle kræft”, siger han.

Roundup bruges også i stor stil på de store sydamerikanske sojamarker, og rester af glyphosat fra disse sojabønner menes at kunne påvirke fostre hos grise. Dette fænomen har svineavler Ib Borup Pedersen belyst med flere artikler og interwievs om emnet. Han har sendt adskillige smågrise med misdannelser til laboratorier i bl.a. Frankrig. Han fodrer ikke selv sine med Roundup-behandlet foder. (GMO).

I Danmark bruges Roundup på mange marker med foderkorn og raps. Det tvangsmodner kornet og gør høsten lettere. Giftstoffet må bruges indtil 10 dage før høst. Men det må dog ikke bruges i brødkorn. Hvem kan kontrollere dette forbud? I en udtalelse fra malteriet Viking i Vordingborg vil man således ikke udelukke, at maltbyg kan indeholde rester af glyphosat.

Det er uforståeligt, at myndighederne fortsat har en positiv holdning til det forkætrede stof på trods af de mangfoldige undersøgelser i både Danmark og andre lande, hvor det med al tydelighed fremgår, at kemiske stoffer i Roundup har mange sundhedsskadelige konsekvenser for levende væsener – herunder naturligvis ikke mindst mennesker. Glyphosat er også fundet i grundvandet.

Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og NOAH foreslår et forbud mod nedsvidning (tvangsmodning) af korn lige inden høst.

Ved læsning af artikler og rapporter fremgår det med al tydelighed, at glyphosat er en hjernegift. En hjernegift som er i stand til at påvirke det ufødte barn, påvirke små børns hjerner, medvirker til at den ældre del af befolkningen udvikler Alzheimer og Parkinsons sygdom. Glyphosat har indvirkning på den normale tarmflora (antibiotisk virkning) og mange forskellige metalbolismer i den menneskelige krop. Konsekvensen er en stærk stigning i antallet af borgere med glutenintolerance. Undersøgelser viser, at udbredelsen af glyphosat over år følger kurven af autisme. Det samme gælder for udbredelsen thyroid cancer, diagnosen inflammatorisk tarmbetændelse og dødsfald grundet Parkinsons sygdom.

DANVA advarer mod nedsivende Roundup og sprækketransport direkte ned i vores grundvand.

Det er en alvorlig sag, når vi i et ellers veloplyst Danmark har en regering, der er villig til at sætte ukrudtsbekæmpelse højere end befolkningens sundhed.

Kan det være rigtigt, at vi i Danmark har en regering, der ikke ønsker at tage højde for dokumentationen om de langsigtede konsekvenser for folkesundheden, når en befolkning konstant udsættes for glyphosat via fødevarer og aerosoler i luften? Henstillingen fra Miljø- og Fødevareministeriet (Landbrugsministeriet) lyder: ”Det er op til den enkelte landmand at vurdere, hvornår det er nødvendigt at nedsvide (tvangsmodne) en given afgrøde”. Intet andet erhverv i Danmark har så frie tøjler til at dyrke deres erhverv, som de vil. Det er uholdbart at overdrage dette ansvar til den enkelte landmand. Som et MINDSTEMÅL skal en agronom bedømme om det er forsvarligt at tvangsmodne korn før høst.

Vil regeringens medlemmer selv deltage i dette store kemi-eksperiment? Det er langtfra alle danskere, der har råd til ved egen indsats at reducere indtag af diverse pesticider ved at købe økologiske fødevarer.

Vil regeringens medlemmer deltage i en undersøgelse for at få konstateret indhold af glyphosat i urinen?

Nu kan andre specialister indenfor plantebeskyttelsesmidler berette om andre stoffer (”hjælpestoffer”) i Roundup, som formodentlig også kan skade de menneskelige legeme og andre levende væsener. F.eks. menes det at ”spredestoffet” polyoxy-etkylenamin er kræftfremkaldende.

Der er meget, meget store økonomiske interesser i at bevare rettigheden til at benytte Roundup og tilsvarende stoffer i det konventionelle landbrug – både blandt bønderne og for producenterne af giftstoffet.

Lad os minde om, at aktivstofferne i Roundup er i nær familie med det yderst effektive afløvningsmiddel – Agent Orange – som amerikanerne benyttede i stor stil i Vietnamkrigen. Følgerne heraf kan stadig ses hos den vietnamesiske befolkning. Roundup og Agent Orange er så at sige fætter og kusine.

Diskrepans blandt politikere om Roundup

Der er således al mulig grund til at både myndigheder i Danmark og i EU straks forbyder al brug af Roundup i landbruget for at eliminere faren for yderlige kræfttilfælde og undgå hormonforstyrrende stoffer i vores fødevarer – men det er det stik modsatte, der er sket.

Da der ikke kunne skabes et flertal mod videre brug af Roundup i EU i parlamentet, har selve EU-kommissionen nu gennemtrumfet, at det giftige stof kan bruges i yderligere 18 måneder. I et citat fra Landbrugsavisen hedder det: ” Kommissionen vil følge vores retlige forpligtelser. Vi har en deadline 30. juni, og vi vil vedtage en forlængelse af godkendelsen i 18 måneder”, siger EU´s sundheds- og fødevaresikkerheds kommissær Vytenis Andriukaitis ved et rådsmøde i Luxenbourg tirsdag aften (28.6.) og i ALTINGET kan man læse: ” De 18 måneders forlængelse giver mulighed for, at EU´s kemikalieagentur, ECHA, kan komme med sin ekspertvurdering af stoffets farlighed. EU´s fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA, har allerede konkluderet, at det er usandsynligt, at glyphosat skulle indebære en sundhedsfare”. Dette taler direkte mod holdningen hos WHO.

Befolkningen er urolig.

Tusindvis af europæere har skrevet under mod videre brug af Roundup, og Greenpeace advokerer stærkt for et totalt forbud mod det kemiske stof.

EU-parlamentsmedlem Michele Rivasi udtaler: ”Ved at afvise et forbud mod dette kemiske stof, afviser EU-kommissionen nye tiltag indenfor det kemiske landbrug, som skader både landmænd og forbrugere. Disse 18 måneder med en forlængelse (af Roundup) skal bruges af medlemslandene til at forbyde Roundup en gang for alle.”

En underskriftsindsamling mod videre brug løber stadig, se ”Appel til Regeringen, stem imod en forlængelse af Roundup i EU”.

Tvivlen må komme borgerne til gode. Det er helt uholdbart at lade store kemikaliefirmaer spille hasard med sundhedssituationen for alverdens befolkning.