SKAT gemt bag hækken: Chikane mod indsatsen mod social dumping
Af John Graversgaard

Offentliggjort: 15. april 2016

”My house is my castle” siger højrefløjen og det skal forsvares med alle midler….dog ikke med våben og her er vi heldigvis langt fra det amerikanske gangstersamfund. At holde SKAT væk fra kontrol med social dumping og sort arbejde på private villagrunde er blevet et liberalistisk frihedsideal. Så Løkke-regeringen bruger selvfølgelig den vundne regeringsmagt til at komme de stakkels forfulgte boligejere til hjælp.

Der er sket en grotesk udvikling på det seneste. Når Arbejdstilsynet på fælles aktioner med SKAT mod social dumping går ind på byggepladser på en privat boliggrund, så skal SKAT gemme sig bag hækken. Denne ydmygende chikane mod dygtige skattefolk kan vi takke højrefløjen for her inklusive Radikale Venstre(Lovforslag L 13, 2015).

SKAT har altid været i fokus. Enten som garanten for vores velfærdsstat, eller også som en myndighed som forfølger borgerne.

Ved at mudre det hele sammen, så fjernes blikket fra den enorme skatteunddragelse som finder sted samt den ulighed som kendetegner det danske samfund.

SKAT modtager anmeldelser fra borgere som anmelder andre borgere, og skal som myndighed behandle disse henvendelser. Her kan der være eksempler på chikane uden meget indhold. Det kan være sager som det synes meningsløst at undersøge.

Men grundlæggende handler det om at beskytte de privilegier som grupper af borgere får gennem lovgivning, men også de fordele som man tiltusker sig. Går SKAT for tæt på de velhavende har disse en hær af dyre advokater til at forsvare sig. Og SKAT anklages ofte med at de er for emsige og nidkære, hvilket er godt stof i medierne, især hvis det er kendte personers skattefiflerier som er i fokus.

Skat har som udgangspunkt ikke adgang til private boliger. Men som et led i S-R-SF regeringens initiativer mod sort arbejde, fik Skat i 2012 adgang til at foretage kontrol på privat grund, når der er synligt udendørs byggearbejde af professionel karakter. Et område som er velkendt for sort arbejde men også brug af underbetalt udenlandsk arbejdskraft, typisk fra de østeuropæiske lande.

Skat fik således mulighed for at føre kontrol med det arbejde, der udføres på privat grund og tale med de personer, der arbejder på stedet.  Denne kontrolmulighed gjaldt ikke adgang til privatboligen, og der behøvedes ikke at være en mistanke. Det var ikke rettet mod de private borgere(UHA NEJ) som fik arbejdet udført, men mod den virksomhed der udførte arbejdet. Og som jo har pligt til at lade sig registrere samt angive og afregne skatter og afgifter, herunder moms og A-skat. Altså simpel logik ud fra lighedsprincippet om at alle skal bidrage til fællesskabet.

Kontrollen er gennemført ved at Skat har kunnet udspørge de personer, der udfører arbejdet om kontrakter, løn - og ansættelsesforhold samt bopæl.

Regeringens stop for SKAT`s inspektioner er ren klassepolitik til gavn for de ejendomsbesiddende og med Dansk Folkeparti(Tosseparti) som villig makker.

Borgerlig frihedskamp: Ret til at bedrage og snyde.

Afskaffelsen af SKAT`s ret til at kontrollere synlig byggeaktivitet på private boliggrunde, sker som led i højrefløjens ”frihedskamp” for at beskytte borgerne mod overgreb mod myndighederne. Så er det ligegyldigt at man holder hånden over lovbrud som f.eks. manglende skatte- og momsbetaling.

At der er noget at komme efter nævner Berlingske d. 16. aug 2015 i artiklen ”Regeringen smider SKAT ud af folks haver”: ”I løbet af det første år efter at Skat fik beføjelsen den 1. juli 2012, gennemførte myndigheden i alt 247 kontrolbesøg på privat grund, hvilket bl.a. resulterede i 30 sager om socialt bedrageri og 25 sager om sort arbejde.

Frem til 31. december 2014 blev beføjelsen i alt brugt 747 gange, mens Skat i første halvår af 2015 i alt har kontrolleret 103 virksomheder gennem 73 kontrolbesøg på privat grund uden dommerkendelse”, se www.politiko.dk

Det gælder grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed siger skatteminister Karsten Lauritzen salvelsesfuldt som drejede det sig om at man trængte ind i en hellig kirke.

At det drejer sig om at tale med underbetalte udenlandske håndværkere som kravler rundt på ulovlige stilladser for arbejdsgivere som svindler med både SKAT og mons, er skatteministeren totalt ligeglad med. En minister som aldrig har sat et ben på en byggeplads.

Samtidig med at begrænse Skats adgang til privat grund uden dommerkendelse, så rullede  skatteministeren også en anden vigtig regel tilbage. Nemlig kravet om, at virksomheder skal skilte med navn, adresse og CVR-nummer på en byggeplads, hvor der udføres arbejde.

Den forstærkede indsats mod social dumping som den tidligere regering under stort pres fra fagbevægelsen og byggeriet havde iværksat, undergraves totalt.

Protester fra byggebranchen

Vi har set protester fra opposition samt fagbevægelse og arbejdsgivere mod dette alvorlige tilbageskridt i kampen mod social dumping. Et forslag som kun gavner dem som vil snyde og lave sort arbejde. Både formanden Per Christensen fra 3 F og direktøren for arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen har været ude med kraftig kritik:

»Jeg forstår ikke, hvorfor en liberal skatteminister vil holde hånden over folk, der ikke overholder reglerne. Argumentet om den private ejendomsret er reelt og sobert, men jeg vil ikke acceptere, at de danske skatteydere skal snydes i unfair konkurrence, fordi Karsten Lauritzen har en principiel betragtning. Og vi bliver alle sammen snydt, hvis han afskaffer den her regel,« siger 3Fs formand.

»Vi mener, det har haft en gavnlig effekt, at alle har vidst, at myndighederne har haft den her mulighed for at gå ind på privat grund. Det er en væsentlig del af bekæmpelsen af sort arbejde,« siger adm. direktør, Lars Storr-Hansen, og fortsætter: »Det kan godt være, at skatteministeren snakker om retssikkerhed, men han må også tænke på retsfølelsen for de rigtig mange danskere borgere og virksomheder, som heldigvis betaler deres skat efter reglerne. Det er dybt bekymrende, at han holder den ideologiske fane så højt, at han lader de praktiske hensyn vige.« (Politiko, 16. aug 2015)

2. april 2016 holdt Byggefagenes Samvirke i København møde om OK-kravene 2017 og tag skarpt afstand mod svækkelsen af den politiske indsats mod social dumping. I en udtalelse siger Byggefagenes fagforeninger at de vil rejse krav til OK 2017 for at imødegå denne udvikling(EU-fagligt Netværk).

Aktioner mod social dumping.

At der er ulovlige forhold at komme efter dokumenterer også Arbejdstilsynets statistik over aktioner gennemført med SKAT og POLITI, se www.at.dk. Her kan ses at der gives mange påbud om ulovligheder på arbejdsmiljøområdet til virksomheder med udenlandske ansatte, det være sig danske som udenlandske virksomheder.

Der er gennemført mange landsdækkende og regionale aktioner mod social dumping. Indsatsen mod social dumping er startet som en del af udmøntningen af den tidlige SRSF-regerings aftale med Enhedslisten om at styrke indsatsen mod social dumping.

Med Løkke-regeringen og det borgerlige flertal er angrebet nu sat ind på at rulle dette fremskridt tilbage, men man tør ikke helt skrotte indsatsen som er populær ud i befolkningen. Så man bruger salamimetoden.

I samarbejdet med SKAT har SKAT undersøgt om der er grundlag for mistanke om social dumping og således hentet penge til fællesskabet. SKAT råder her over dygtige og kompetente folk og der er opnået gode resultater, se www.skat.dk

Men når det gælder private boliger må SKAT gemme sig bag hækken. Arbejdstilsynet har dog fortsat uhindret afgang til byggepladser på private boliggrunde. En torn i øjet på højrefløjens frihedskæmpere.

Kilder:

Berlingske Tidende: Regeringen smider folk ud af folks haver, 16. aug 2015. http://www.politiko.dk/nyheder/byggebranche-regeringen-mangler-realitetssans
Berlingske Tidende: Byggebranche: Regeringen mangler realitetssans, 17. aug 2015. http://www.politiko.dk/nyheder/regeringen-smider-skat-ud-af-folks-haver
Berlingske Tidende: S: Regeringen åbner bagdøren for social dumping, 17. aug 2015. http://www.politiko.dk/nyheder/s-regeringen-aabner-bagdoeren-for-social-dumping-0
Arbejdstilsynet: Tilsyn med udenlandske virksomheder (RUT) og social dumping.http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/tilsynsformer/tilsyn-udenlandske-virksomheder-social-dumping
SKAT: Social dumping aktion: Mange udenlandske virksomheder bryder reglerne.http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2131479&vId=0
SKAT: Social dumping aktion: Udenlandske virksomheder søger under myndighedernes radar.http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2111758&vId=0
Fælles front mod social dumping, EU-fagligt Netværk. Fagbevægelsen mod Unionen, 4. apr. 2016. http://www.eufagligt.dk/artikel/faelles_front_mod_social_dumping/