Om ”transform!europe” – et europæisk netværk for alternativ tænkning og politisk dialog
Af Inger V. Johansen

Offentliggjort: 15. februar 2012
Transform!europe er et nyt type initiativ på den europæiske venstrefløj , som samler tænketanks-lignende organisationer i 16 europæiske lande, herunder alle de nordiske undtagen Danmark. Det bliver der nu rådet bod på med oprettelse af TransformDanmark, der den 16. - 17. marts afholder en international konference i København med internationalt anerkendte talere.

Tænketanke eller tænketanks lignende netværk er ikke så almindeligt på den danske venstrefløj til venstre for Socialdemokratiet. 

Men i Sverige oprettedes allerede i 1977 tænketanken "Centrum för marxistiska samhällsstudier" (SMS - Center for Marxistiske Samfundsstudier) på initiativ af det daværende svenske Vänsterpartiet/Kommmunisterne. Det eksisterer den dag i dag som en selvstændig organisation. CMS er en af de mange tænketanks-lignende venstrefløjsorganisationer, institutter, tidsskrifter/aviser, forlag, oplysningsforbund, der i dag er tilknyttet det venstreorienterede europæiske tænketanks netværk "transform!europe".

Hvad er "transform!europe" ?
Transform"!europe er en type initiativ, som ikke tidligere har eksisteret på den europæiske venstrefløj. Det er relativt nyt - fra 2006, men er siden vokset hurtigt og samler i dag en række meget forskellige tænketanks-lignende organisationer i 16 europæiske lande, også flere i de samme lande, heriblandt i alle de nordiske lande undtagen Danmark. Mange af disse organisationer eksisterede allerede i forvejen (se liste over transform!europe tilknyttede organisationer nederst i artiklen).

Det var European Left (et europæisk samarbejde mellem nu 38 venstrepartier) som tog initiativ til at oprette transform!europe, men netværket fik hurtigt sin egen økonomi og blev selvstændigt. I princippet skal tilknyttede organisationer være uafhængige - men nogle er blevet til på initiativ af politiske partier og har stadig en vis tilknytning til disse.

Transform!europe er med sine møder, udgivelser og analytiske arbejde til inspiration og læring for de tilknyttede organisationer og bidrager til et samarbejde mellem disse, samt til praktisk og økonomisk hjælp i forbindelse med aktiviteter.

Der afholdes en årlig generalforsamling, hvor medlemsorganisationer og observatører er repræsenteret, og man diskuterer centrale temaer i den politiske udvikling og prioriterer arbejdet fremover.  Der vælges desuden en styrelse (Managing Board) for transform!europe-netværket. På den seneste generalforsamling i september 2011 i Prag besluttede man desuden fast at invitere 5 fra de tilknyttede organisationer til styrelsens møder (månedlige), samt at sende invitationer til disse møder til alle transform's medlemsorganisationer, så de har mulighed for at deltage.

Ikke en tænketank som andre
Transform!europe beskriver sig som et europæisk netværk for alternativ tænkning og politisk dialog. Det er ikke en tænketank i "normal" forstand. Der er fx ingen daglig mediepleje med pressemeddelelser og lignende - men kvalificerede analyser og synspunkter vedr. den politiske, økonomiske og sociale udvikling lægges sammen med annoncering af kommende transform arrangementer løbende ind på netværkets hjemmeside: www.transform-network.net

Her finder man også diverse numre af transform's magasin/journal, der også hedder "transform!" og udkommer 4 gange årligt, samt de månedlige digitale nyhedsbreve. Transform's magasin udkommer nu på 6 - 7 sprog - oversat af de lokale medlemsorganisationer.

Det diskuteres jævnligt om transform!europe burde professionaliseres noget mere. Men det vil kræve flere lønnede medarbejdere samt en anden prioritering, idet transform's midler for en stor dels vedkommende bruges til de udadvendte aktiviteter såsom afholdelse af og støtte til konferencer, seminarer og møder over hele Europa, samt til udgivelsesvirksomhed.

Transform!europe har desuden et samarbejde med European Left, GUE/NGL (venstrepartigruppen i EU-parlamentet),  European Trade Union Confederation - ETUC/den europæiske fagbevægelse, Transnational Institute, samt WSF/World Social Forum.

Som sådan agerer transform!europe ikke kun på europæisk plan, men også globalt.  transform!europe deltager i WSF's styrelse og har i flere år været med til at tilrettelægge World Social Forum, ligesom man deltager i sociale fora andre steder i verden.

Krisen i Europa
Da transform!europe blev oprettet var den politiske situation i Europa en anden end i dag. Dette har også præget udviklingen af netværket og dets prioriteringer, idet transform opfatter det sådan, at netværket har en særlig rolle at spille i en situation, hvor venstrefløjen og de faglige og sociale bevægelser har svært ved at leve op til de store udfordringer, og den arbejdende befolkning i mange EU-lande er under voldsomt pres.

Transform!europe søger i praksis at være med til at styrke den europæiske venstrefløj - partier, organisationer og bevægelser, ved via sin virksomhed at bidrage til at udvikle politik, taktik og strategi på venstrefløjen for at styrke kampen mod de europæiske politiske lederes nyliberalistiske og autoritære dagsorden.  

Walter Baier, der er koordinator af transform!europe-netværket, sagde under en debat om krisen i Europa på European Left's styrelsesmøde i oktober 2011, at det er vigtigt at analysere krisen nøje samt bevægelserne mod krisepolitikken: "Der er behov for en dybere debat om krisens karakter - den synes at være en krise udover det sædvanlige - med flere årsager. Dette tyder på, at det bliver en lang kamp. Europa er blevet et sted for en ny klassekamp. Det er nødvendigt at internationale og europæiske kræfter går sammen og handler sammen."

TransformDanmark
Den politiske og økonomiske situation er også en vigtig baggrund for, at enkeltpersoner på den danske venstrefløj fra Enhedslisten, fra de politiske tidsskrifter i papirform eller på nettet - Kritisk Debat, Solidaritet, Det Ny Clarté, Socialistisk Information, Oplysningsforbundet "Grobund, samt Internationalt Forum nu er ved at finde sammen om at oprette en tænketanks-lignende organisation i Danmark: TransformDanmark, der skal tilknyttes det europæiske tranform!europe-netværk. Det sker i slutningen af februar.  TranformDanmark vil være uafhængig af politiske partier.

Skønt krisen i Danmark er langt mindre alvorlig end i det sydlige Europa, ser man danske politiske ledere - selv en ny centrum-venstre regering ledet af Socialdemokratiet -  foretage et knæfald for nyliberalistiske dogmer, som forringer tilværelsen for store del af arbejderbefolkningen her i landet og som kun forstærker krisen. TransformDanmark skal være med til at udvikle venstreorienterede svar på samfundsudviklingen og til at styrke samarbejdet på venstrefløjen, og herved forhåbentlig også bidrage til en styrkelse af faglige og sociale bevægelser.

Den 17. - 18. marts arrangerer TransformDanmark netværket i samarbejde med transform!europe og de mange tidsskrifter og organisationer nævnt ovenfor samt Enhedslisten en stor international konference i København om "Krisen i Europa - venstrefløjens alternativer ". Med henblik på at udbrede og kvalificere en bredere debat på den danske venstrefløj om dette. 

Internationalt anerkendte navne taler på konferencen såsom den egyptiske økonom og teoretiker Samir Amin, den tidligere ATTAC talsperson og forkvinde for Transnational Institute, Susan George, den tyske politolog og professor Elmar Altvater, flere af transform!europe faste stab såsom så som Haris Golemis, leder af det græske Nicos Poulantzas institut, og Elisabeth Gauthier, leder af det franske Espaces Marx, samt også den danske researcher Kenneth Haar fra Corporate Europe Observatory, Bruxelles. Endelig vil Jonas Söderquist fra den svenske Center for Marxistiske Samfundsstudier/CMS præsentere transform!europe og CMS og dets arbejde. Nikolaj Villumsen, MF for Enhedslisten vil byde velkommen.

Man kan læse mere om konferencen og talerne, samt tilmelde sig, på:  www.transformdanmark.dk

Hvad betyder "transform" ?
Det er svært at finde en dækkende oversættelse af transform på dansk - i virkeligheden en betegnelse for en "omfattende og dybtgående forandring" til nogen helt nyt - hvilket heller ikke er ganske dækkende. Det der samler organisationerne i transform!europe-netværket er ønsket om at bidrage til en transformation af tankegange og samfund med et særligt politisk mv. mål for øje, der fremgår af netværkets formål:

Der står følgende:
"Transform er et netværk af hovedsageligt europæiske organisationer, der arbejder med politisk uddannelse og kritisk videnskabelig analyse. Dette samarbejde mellem uafhængige non-profit organisationer, institutter, fonde og enkeltpersoner ønsker at bidrage til at skabe fredelige relationer mellem folkene og til at transformere den nuværende verden.
At overvinde krige, kapitalens dominans, social uretfærdighed, patriarkatet, imperialistisk hersken og militarisme såvel som racisme og arbejde hen imod at kunne etablere et fællesskab, hvor den uhindrede udvikling af hver enkelt er betingelsen for den uhindrede udvikling af alle, skal være dette initiativs højeste mål. Ligheden mellem alle og deres solidaritet repræsenterer de mest betydningsfulde værdier, som transform! baseres på...." 

Udover udgivelser og møder, seminarer og konferencer arbejder transform!europe med bestemte flerårige projekter, der afspejler en politisk prioritering.  En række enkeltpersoner fra de tilknyttede organisationer deltager og bidrager med analyser, oplæg og artikler til projekterne. I de senere år har der været arbejdet med to større projekter: Det ene om "Krisen i Europa", og det andet om "Den europæiske venstrefløjs strategiske perspektiver" med fokus på "radical left parties", dvs. den  radikale venstrefløj (muligvis ikke en dækkende betegnelse for venstrefløjen til venstre for SD'erne - men dette er meningen). Her har man bl.a. forsøgt at skabe sig et overblik over den europæiske venstrefløjs udvikling og politik, inkl. kritisk analyse og diskussion af de enkelte venstrepartiers politik og organisation.

Som et fast projekt arrangerer transform!europe hvert år et sommeruniversitet i samarbejde med European Left, hvor man har politiske og teoretiske debatter om aktuelle problemstillinger. Sommeruniversitetet består af flere dages seminarer og workshops. Sidste år fandt det sted i Trevi i det centrale Italien med fokus på det arabiske forår, krisen og venstrefløjens svar - samt seminarer med kvindepolitiske vinkler foreslået af EL-fem, European Left's kvindenetværk. Der var også mere politisk teoretisk seminarer med fokus på især den italienske politiske filosof Antonio Gramsci og hans tanker.

Sommeruniversitet foregår i år nær Volos i Grækenland (på østkysten mellem Athen og Thessaloniki). I 3 dage lige inden arrangerer trasnform!europe i samarbejde med Rosa Luxembourg Instituttet et seminar om "EU og venstrefløjen i krisetider", hvor man vil diskutere ændringerne i den europæiske venstrefløjs opfattelse af EU på baggrund af krisen og EU ledernes krise- og nedskæringspolitikker. Seminaret er i dagene den 16. - 18. Juli og sommeruniversitetet følger derefter.

Møder, seminarer og konferencer
Transform!europe er med ved praktisk talt alle større bevægelses-arrangementer i Europa - og ofte også uden for Europa - og står årligt for en imponerende antal af møder, seminarer og konferencer enten alene eller sammen med andre medlemsorganisationer eller med sine samarbejdspartnere European Left, GUE/NGL, ETUC m.fl., samt politiske partier og bevægelser.  Alene sidste år (2011) drejede det sig om 23 arrangementer, heri ikke indregnet seminarer i forbindelse med transform!europe's hovedprojekter. For at give et indtryk af mangfoldigheden af disse mht. indhold og arrangører, samt mht. geografisk placering kommer her en forkortet liste fra efteråret 2011:

- Den 5. årlige Nicos Poulantzas forelæsning:  Erik Olin Wright.
Athen. Den 19. - 20. december 2011
- Krisen i EU - presserende alternativer.
Bruxelles, den 8. - 9. december 2011
- Offentligt debatmøde om gælden i Europa.
Bruxelles, den 8. december,2011
- European Water Assembly
Napoli, Italien, den 10. - 11. december 2011
- Anden konference om "Alternativer til styrkelsen af det yderste højre i økonomiske,  sociale og økologiske krisetider".
Kiev, Ukraine,  den 11 - 13. november 2011. Organiseret af Prague Spring II network mod den ekstremistiske og populistiske højrefløj inden for rammen af ESF (European Social Forum) processen.
- Fælles social konference i Rumænien
Bukarest, den 22. oktober 2011
- Økonomisk styring for folket eller for bankerne?
Bruxelles, den 12. oktober 2011
- Den offentlige gældsfælde: Er der en (demokratisk) udvej? (eller skal næste generation betale for dette i hele deres liv?)
Joint Social Study day i London, den 30. september 2011
- Arbejderkamp i det globaliserede Kina - paralleller og berøringspunkter med Europa
Konference i Wien, den 22. - 24. september 2011
- transform!europe på ENA
transform!europe deltager i "European Network Academy for social Movements" (ENA), det europæiske Attac netværk,
Freiburg i BNr., den 9. - 14. August
- Seminar Genova 2001-2010
Fremtiden for den alternative globaliseringsbevægelse
- Genova 2011: seminarer om borgerløn (basic income), borgerskab og vand - krise/nedskæringspolitik, gæld, social ødelæggelse i Europa.

transform!europe: Tilknyttede organisationer
Østrig: transform.at
Belgien: Association Culturelle Joseph Jacquemotte
Tjekkiet: Society For European Dialogue
Finland: Left Forum
Finland: Democratic Civic Association (observatør)
France: Espaces Marx
Frankrig: Fondation Copernic (observatør)
Frankrig: Fondation Gabriel Péri (observatør)
Tyskland: Rosa Luxemburg Instituttet
Tyskland: Tidsskriftet Sozialismus
Tyskland: Institute for Social, Ecological and Economic Studies in Munich (observatør)
Grækenland: Nicos Poulantzas Institute
Italien: Transform! Italia
Italien: Cultural Association Punto Rosso (observatør)
Luxemburg: transform! Luxembourg
Moldova: transform ! moldova (observatør)
Norge: Manifest (observatør)
Portugal: Cultures of Labour and Socialism - Cultra
Rumænien: Associaton For The development Of The Romanian Social Forum (observatør)
Spanien: Foundation for Marxist Studies
Sverige: Centrum for marxistiske samfundsstudier - CMS
Tyrkiet: Social Research and Cultural Development Foundation (observatør)