Kritisk Debat

Kritisk Debat

 Aktuelt nummer : 15. Årgang, juni-2019;

 

Udskriv denne side

Om Kritisk Debat

Kritisk Debats grundlag
Af Redaktionen

Offentliggjort: 14. februar 2010
Kritisk Debat er et internetbaseret tidsskrift, som har som vigtigste formål at bringe kritiske artikler og essays, der rækker ud over den nyliberalistisk dominerede debat og orienterer sig mod de mange og forskelligartede bestræbelser for at formulere og opbygge et centrum-venstre alternativ til det kapitalistiske samfundssystem.

Kritisk Debat henvender sig til alle socialister og kritisk indstillede, der ønsker en åben og udogmatisk debat om alternativer til det kapitalistiske samfundssystem og den nyliberalistiske dagsorden, socialformer, samfundsmodel og ikke mindst historieopfattelse.

Kritisk Debat lægger vægt på både teoretiske og mere konkrete og praktisk betonede artikler og essays, der fra alle vinkler kan belyse baggrunden og grundlaget for den aktuelle samfundsudvikling i nationalt og internationalt perspektiv samt bidrage til at føre diskussionen ind i dagens politiske kampfelt og bestræbelserne for at udvikle et demokratisk centrum-venstre alternativ til kapitalismens markedsgørelse af hele samfundslivet.

Kritisk Debat vil hovedsageligt bringe perspektiverende artikler indenfor felterne: samfundspolitik, statsteori og regulering, demokrati, arbejdsmarked, international og national politik og økonomi, herunder EU, kapitalismekritik, centrum-venstredebatten, historie, og socialfilosofi.

Kritisk Debat udgår fra det faktum, at det bliver stedse vanskeligere at føre denne debat i de store meningsdannende medier og det helt uholdbare i, at debatten således henvises til fagtidsskrifter og mindre politisk/teoretiske tidsskrifter med en meget begrænset læserskare.

Kritisk Debat udgår også fra den grundholdning, at skal debatten være reelt kritisk og have nogen værdi for fremtiden, må den frigøre sig fra alle sekteriske tendenser og løftes ind i det offentlige rum og i de miljøer, hvor der på folkeligt niveau faktisk allerede udfolder sig mangfoldige forsøg på at begribe vores tid og overskride kapitalismens og den nyliberalistiske hegemonis forståelseshorisont.

Kritisk Debat redigeres af et lille redaktionsudvalg. En del af bidragene kommer fra et panel af bidragsydere med hver deres speciale eller fra enkeltpersoner og repræsentanter fra centrum-venstre partier, fagbevægelsen og andre bevægelser. Partitilhørsforhold og partihensyn interesserer os ikke, da vi finder den kritiske debat af kapitalismen og alternativet hertil for vigtig til at lade sig bremse af aktuelle og taktiske partiinteresser.

Enhver læser er velkommen til at indsende artikler, essays, kritiske kommentarer mv. Det vil kun medvirke til at gøre Kritisk Debat interessant og nærværende. Det er vores største ønske!

Redaktion og panel
Af Redaktionen

Offentliggjort: 13. februar 2010
Panel og redaktion

* Se vores grundlag HER
* Se vore forfattere her

Redaktionen
Redaktionen består af følgende personer:

Bent Gravesen
Chefkonsulent, cand.phil.

Jan Helbak [ansvarshavende]
Faglig-politisk konsulent

Klaus Krogsbæk
Konsulent

Jan Mølgaard [webmaster]
IT-konsulent og mag.art.

John Graversgaard

Niels Frølich

Peer Møller Christensen

I panelet

Christian Ydesen
Ph.D stipendiat

Dorte Thomsen
Konsulent

Jacob Lindblom Jensen
Konsulent

Lise Rolandsen Agustín
Ph.D stipendiat

Steen Sohn
Cand.phil., journalist

Ulf V. Olsen
Cand.mag.

Ivan Lind Christensen
Ph.D. stipendiat

Christian Juhl
Fagforeningsformand, 3F

Ingelise Andresen
Sekretariatsmedarbejder

Jens Jørgen Nielsen
Informationsmedarbejder

Steen Busck
Lektor i historie ved Aarhus Universitet, cand.mag.

Claus Bryld
Professor ved Roskilde Universitetscenter, dr.phil.

Steen Gade
Folketingsmedlem

Claus Heinberg
Geolog, Lic.scient ved Roskilde Universitetscenter

Kenneth Haar
Talsmand for Attac, cand.mag. i historie og sociologi

Uffe Juul Jensen
Professor i filosofi ved Aarhus Universitet, mag.art.

Dorthe Jørgensen
Lektor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, dr.phil.

Jesper Jespersen
Professor i økonomi ved Roskilde Universitetscenter, Ph.D.

Else Kayser
Formand for Dansk Sygeplejeråd, Århus Amt

Jens Lind
Lektor i arbejdsmarkedsforhold ved AUC

Henrik Herløv Lund
Cand. scient. Adm.

Georg Metz
Journalist og forfatter

Michael Mansdotter
Direktør for Jomfru Ane Teatret, Aalborg

Lole Møller
Landssekretær, Socialpolitisk Forening

Anders Olesen
Formand, Byggefagenes Samvirke, København

Henning Salling Olesen
Professor ved institut for uddannelsesforskning,
Roskilde Universitetscenter

Ulf Vincent Olsen
Mag.art. i idéhistorie

Hanne Petersen
Professor, dr.jur.

Henrik Plaschke
Lektor i europæiske studier ved AUC

Søren Qvist
Faglig sekretær i LO Århus Amt

Pia Raug
Sanger og sangskriver

Karen Sjørup
Centerleder, Center for Ligestillingsforskning

Jakob Sølvhøj
Næstformand i den pædagogiske sektor i FOA

Curt Sørensen
Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, dr.scient.pol

Henning Tjørnehøj
Skribent

Knud Vilby
Forfatter og journalist

Frank Aaen
Folketingsmedlem, cand.samf.

Hans Aage
Professor i nationaløkonomi ved Roskilde Universitetscenter

Anders Hadberg, stud.scient.pol
Skribent

Anders Lundkvist
Ekstern lektor ved Aalborg Universitet, cand.scient.pol

Kritisk Debats forfattervejledning
Af Redaktionen

Offentliggjort: 15. februar 2014
Denne vejledning skal hjælpe dig som forfatter – og os – til at få artikler ind, som det er nemt at lægge på vores hjemmeside. Husk, at vi kun publicerer på internettet.

Kritisk Debat har som udgangspunkt tre formater:

Artikler af 8 sider – selvstændige tekster og introduktioner
Artikler på 5 sider – anmeldelser og kortere debatoplæg
Artikler på 3 sider – typisk debatindlæg eller svar
En side forstås her som 2400 slag inklusive mellemrum.

Alle artikler skal forsynes med en manchet på maksimalt 500 slag inklusive mellemrum.

Afvigelser fra disse normer kan kun ske efter aftale med redaktionen.

Teksten skal skrives i et almindeligt anvendt tekstbehandlingssystem – typisk MS Word, Libre Office eller andet tilsvarende. Derudover skal artiklerne respektere følgende regler:

Manuskripter skrives uden orddeling og med løs bagkant.
Eventuelle fremhævninger skal ske med kursiv eller fed. Undlad at anvende understregning, forskellige skrifttyper forskellige farver eller HTML-koder som H1 eller lignende.
Der skal som hovedregel kun anvendes ét overskriftsniveau og overskrifterne skal markeres med fed skrift.
Nyt afsnit markeres med linjeskift. Brug ikke manuelt indryk eller tabulering.
Referencer og noter placeres i slutningen af dokumentet – noter KUN som slutnoter.
Der kan anvendes noter i teksterne.
Figurer og tabeller leveres så vidt muligt separat som JPEG, GIF eller andet gængs grafisk format.
Kritisk Debat lægger med hensyn til det anvendte sprog endvidere vægt på at artiklernes indhold er tilgængeligt for den almindelige, politisk interesserede læser.

Hvis du ikke har offentliggjort artikler i Kritisk Debat før – eller hvis der er sket afgørende ændringer i din status – så bedes du samtidig vedlægge en kort forfatterbeskrivelse, som vi kan lægge ind i vores forfatterregister. Beskrivelsen må meget gerne rumme informationer om din beskæftigelse, din uddannelsesbaggrund og dit job – hvis du har et. Endvidere ser vi gerne, at du oplyser en kontaktadresse (en email) samt at du vedlægger et lille billede (omkring 300 x 300 pixels). Men ellers kan du skrive det, du har lyst til.

Hvis du ønsker at downloade vores forfattervejledning i PDF-format, så skal du klikke her.