Kritisk Debat

 Aktuelt nummer : 16. årgang, december-2019

 

 

 

 

Udskriftsvenlig version

 

Flygtninge i Danmark og Paradigmeskiftet Lov 140

Johanna Haas og Said Parvin .

Det flygtningepolitiske paradigmeskifte som blev vedtaget 21 feb. 2019 ​​ flytter de danske myndigheders indsats fra ​​ fokus på integration af flygtninge i det danske samfund til fokus på eksklusion af flygtninge fra det danske samfund. ​​ 

Lovkomplekset L140 har blandt andet følgende ​​ skelsættende træk:

1: ​​ Flygtninge skal ikke længere integreres i det danske samfund.

2: Flygtninge kan fremover kun opnå opholdstilladelse i Danmark med henblik på midlertidigt ophold.

3: Flygtninges tilknytning til Danmark, eksempelvis at man taler dansk, er i lønnet eller frivilligt arbejde, er under uddannelse eller har familie i Danmark, har et socialt netværk i Danmark, alt dette tæller som udgangspunkt ikke længere eller tillægges i bedste fald "minimal betydning".

3: Børns tilknytning til Danmark skal i tillægges mindst mulig vægt. Ophold i Danmark før barnets 8. leveår skal som udgangspunkt ikke vægtes. I forvejen er det praksis, at børn fra og med deres 12. år regnes for vanskeligt integrerbare ​​ i familiesammenføringssager.

4: Det retskrav på en permanent bolig, som flygtninge har haft er afskaffet. Kommunerne er nu kun forpligtet til at anvise et midlertidigt opholdssted. Amnesty International skriver i sit høringssvar til L140: "Den kommunale pligt til at skaffe flygtninge tag over hovedet er med andre ord opfyldt, når kommunen har anvist et midlertidigt opholdssted -køjeseng - og den tidligere pligt til at skaffe en permanent bolig bortfalder." [...] "samtidigt sikres det, at flygtninge ikke kan anvises en almen lejebolig i områder som anses for udsatte boligområder. (Jf. Ghetto-pakken)."

Udover at flygtninge fremover kun kan opnå midlertidigt ophold i Danmark er der øget fokus på inddragelse af opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte. Der skal ansættes særligt uddannede eksperter som skal afsløre snyd ved hjælp af ​​ IT-software, fingeraftryk og sammenligning af ansigter er også nævnt.

Særlige eksperter skal se på muligheden for inddragelse af opholdstilladelser i humanitære sager. ​​ Generelt skal der være ​​ ”maksimalt fokus på at sikre, at opholdstilladelser inddrages eller nægtes forlænget , hvor det retligt set kan lade sig gøre.” (Citat fra aftaleteksten) ​​ 

Der skal screenes 300 sager om året. Der er afsat 27,3 millioner om året til denne indsats for inddragelse af flygtninges opholdstilladelser i perioden 2019 til 2022. ​​ 

Internationale flygtningerettigheder vil kun udgøre en ​​ ringe beskyttelse for den enkelte flygtning, idet det præciseres i aftaleteksten, at myndighederne skal "gå til grænsen af Danmarks internationale forpligtelser". ​​ 

Hvad betyder paradigmeskiftet for Danmarks flygtninge?

Flygtninge fattiggøres yderligere og udgrænses socialt og juridisk set for altid fra det danske samfund, idet der ikke er fastsat nogen som helst øvre grænse for, hvor længe man som flygtning kan have "midlertidigt ophold" i Danmark uden at det på et tidspunkt kan gøres permanent.

Integrationsydelsen skifter i 2020 navn til "selvforsørgelses- og hjemvendelsesydelse" for flygtninge på det tidligere integrationsprogram og til "overgangsydelse" for ​​ danske statsborgere, ​​ som har formastet sig til at bo i udlandet. ​​ Det vil sige alle mennesker, der ikke har boet i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 ud af de seneste 10 år.

Det er et smart træk at splitte "integrationsydelsen" op i to. Fremover vil de ramte danske statsborgeres protester højst sandsynligt først og fremmest rette sig mod "overgangsydelsen" og dermed vil færre direkte ramte borgere - flygtninge og hjemvendte danske statsborgere - gøre fælles front. Et meget synligt eksempel på bevidst social minoritetsudgrænsning ​​ og en politisk ønsket opsplitning af borgere i Danmark i et "dem" og et "os," så der ikke gøres fælles front grupperne imellem, selvom problemet er det samme: En overførselsindkomst der er så lav, at det at eksistere for den bliver en daglig kamp og en daglig ydmygelse, der fører til social eksklusion af børn, unge og voksne i dagens Danmark.  ​​ ​​​​ 

Samtidigt ønskede den tidligere regering, at beskære den nu ​​ benævnte "hjemsendelses- og selvforsørgelsesydelse" for forsørgere ​​ med 2000 kr om måneden pr. familie med børn. Målet var altså at ramme børnefamilier særligt hårdt gennem yderlige nedskæringer i en ekstrem lav overførselsindkomst som Institut for Menneskerettigheder vurderer er under eksistensminimum allerede på den gamle sats, altså den sats som S regeringen og dens støttepartier nu ønsker at bevare ved ikke ​​ at beskære børnefamiliers ydelser med 2000 kr om måneden.

Institut for Menneskerettigheder skrev allerede i oktober 2018 ​​ om den gamle ydelse uden beskæringer - ​​ den såkaldte integrationsydelse:

"Det må antages, at der i Danmark lever personer på integrationsydelse, der ikke kan ernære sig og sine, og som ikke modtager den offentlige hjælp, der er nødvendig for uden yderligere privat hjælp at kunne leve på et eksistensminimum i overensstemmelse med grundlovens § 75, stk. 2"

Grundlovens § 75, stk. 2 siger: "Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder."

Vi bør alle gøre os klart, at med det såkaldte paradigmeskifte -Lovkomplekset L140 - er den danske stat aktivt skadevoldende overfor minoriteter i det danske samfund. Der er tale om:

1. Statslig iværksat social marginalisering:

Vi kan konkludere, at der efter Institut for Menneskerettigheders vurdering i dag lever børnefamilier på en offentlig forsørgelsessats, der er så lav, at den er under eksistensminimum og dermed grundlovsstridig. Vi skal huske, at denne ​​ vurdering gælder den lempeligere sats, som S regeringen og dens støttepartier går ind for.

2. Statslig styret psykisk vold overfor flygtninge:

Dignity - tidligere Rehabiliteringscenter for torturofre - anfører i sit høringssvar til L140, at man ved, at jo længere tid der går før flygtninge kommer i sikkerhed, jo større skade lider deres psyke.

L140 fratager bevidst flygtninge enhver form for vished om at være i sikkerhed, igen at have fast grund under fødderne. Igen at kunne sætte rødder i et menneskeligt fællesskab, igen at kunne indgå i varige, stabile sociale relationer.

L140 fratager flygtninge ethvert håb om, at deres børn nogensinde kan komme til at høre til i Danmark.

3. Disproportionalitet i udmåling af straf

Afviste flygtninge som ikke overholder deres meldepligt straffes med fængsel.

4. Danmark er i praksis ​​ udtrådt af de internationale rammer til sikring af menneskers liv og værdighed som en overholdelse af og respekt for FN`s konventioner udgør.

Danmark er med vedtagelsen af L140 ​​ i praksis udtrådt af den internationale ramme til sikring af menneskers liv, værdighed og rettigheder som konventionerne udgør -her Flygtningekonventionen, Børnekonventionen, Konventionen mod Tortur og Handicapkonventionen.

Dette ER et paradigmeskifte, selvom det ikke er sket pludseligt, men er resultatet af en gradvis og stadig udhulning af konventionerne gennem mange år. Siden 2001 med den såkaldte VKO regering under Anders Fogh frem til i dag, hvor L140 er resultatet af finansloven 2019 mellem V og DF. ​​ 

Hvordan det bliver fremover under den nye regering ​​ ved vi ikke endnu. Men vi ved med sikkerhed, at der ikke sker samfundsforandringer uden et stort folkeligt pres og at dette pres overordnet set må gå på, at vi i det danske samfund ikke vil acceptere den antagelse om førsterangs- og andenrangsmennesker med færre rettigheder, færre muligheder, færre midler og mindre ret til at leve et værdigt og sikkert liv i Danmark, som ligger bag udfærdigelsen og vedtagelsen af paradigmeskiftet ​​ L140.

Kræv lighed for loven for alle borgere i Danmark.

Kræv lige rettigheder for alle borgere i Danmark.

Kræv respekt og værdighed til alle borgere i Danmark uanset baggrund.

Frihed, lighed, respekt og tolerance burde være blevet til umistelige kerneværdier i Europa efter anden Verdenskrig. At det langt fra forholder sig sådan viser vores egen lovgivning og praksis med al tydelighed. Det råber de internerede på Sjælsmark og ​​ Kjærshovedgaard ​​ til os. De internerede i ​​ Ellebæk er tavse. De kan ikke råbe samfundet op på nogen måde, for de må ikke have telefoner med netadgang, så de kan ikke nå os via de sociale medier og vi kan ikke nå dem.  ​​​​ Hvis vi fortsætter ​​ den nationalistisk prægede diskriminerende og værdighedskrænkende tankegang og lovgivning ​​ som vi har kørt efter siden 2001, og som med L140 er blevet fuldstændig tydelig så ender Danmark, hvor Tyskland tidligere i historien har været. At vi ikke vil være alene om det er ikke nogen trøst.

Det er nu det gælder. Stop hetzen. Stop hadet. Sig fra overfor "dem" og "os" tankegangen. Vi må bekæmpe nationalismen. Bekæmpe fascismen. Og kalde det, hvad det er, uanset hvilket kort, vi vil blive beskyldt for at trække.

Kæmp for frihed, lighed, tolerance og respekt i samfundet. Bekæmp nationalismen. Bekæmp fascismen. Vid hvad du sætter i stedet: Bevidstheden om, at intet menneskeliv er mere værd end andre menneskers liv. Vi er alle mennesker. Vi har alle kun et liv. Og vi har alle pligt til ikke kun at kæmpe for vores egen værdighed, vores egen eksistens, vores egne muligheder og rettigheder, ​​ men også for alle andres livsudfoldelsesmuligheder. Vi har pligt til at kæmpe for et menneskeværdigt samfund, der ikke ekskluderer, men arbejder for frihed, lighed, respekt og tolerance som bærende værdier i samfundet.

Kilder:

Dette er et oplæg som Asylret holdt til Antifascistiske Åbent Hus Dage, arr. af Demos, oktober 2019

Asylret: www.asylret.dk

Demos: www.demos.dk

L 140 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. ​​ Vedtaget 21-2-2019.

(Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L140/som_vedtaget.htm

 

 

 

 

 


Kritisk Debat's bankkonto : 53870425827 reg.5387

Næste nummer udkommer 15. april 2020