- Kritisk Debat - http://kritiskdebat.dk -

Social dumping, RUT og EU traktaten

 

 

 

 

Social dumping, RUT og EU traktaten.

 

John Graversgaard

 

Med Danmarks tilslutning til EU-traktaten og de såkaldte 4 ”friheder”, så er styrkeforholdet mellem kapital og arbejde ændret afgørende. ​​ Det har åbnet en ladeport for løndumping og øget udbytning.

 

EU retten og dansk fagbevægelse er på flere områder på kollisionskurs, men det taler man ikke højt om. Man foretrækker at stikke hovedet i busken frem for at stille klare krav om retten til at vi i Danmark selv bestemmer vores arbejdsmarkedsregler. Man foregiver at vi gennem den såkaldte DANSKE MODEL har styr på tingene. Men dette er en sandhed med stærke modifikationer.

 

Der er således oprettet et Register for udenlandske tjenesteydelser(RUT) men henblik på mere målrettet at kunne kontrollere udenlandsk arbejdskraft.

 

EU kommissionen er gået til direkte angreb på den danske kontrol med udenlandske tjenesteydere, og har sendt en såkaldt åbningsskrivelse som er et signal til Danmark om at rette ind. ​​ Dette handler om EU borgere, men hertil kommer problemer med øget illegal arbejdskraft når det gælder 3 lands borgere m.fl. som ikke har arbejdstilladelse.

 

Vejen frem er mere effektiv kontrol af myndigheder som har de fornødne ressourcer, Samt faglig kamp og krav om kædeansvar. Arbejdsgiverne skal gøres ansvarlige, hvor det i dag nærmest er et tag selv bord. Men det forudsætter også at regeringen sætter en streg i sandet og afviser EU.

 

EU traktaten

 

EU ret står over dansk lovgivning, hvad der ofte glemmes og det giver anledning til illusioner om hvad der er muligt når man er medlem af EU. Dette er et dilemma ikke mindst for de EU positive kræfter, som ikke fortæller os hvad Danmark er underlagt af EU lovgivning, og hvordan Danmark er stækket. Med mindre vi udfordrer EU.

 

Det centrale er artikel 56 i EU traktaten som omhandler fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner. Der er forbud mod restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Unionen, for så vidt angår statsborgere i medlemsstaterne, der er bosat i en anden medlemsstat end modtageren af den pågældende ydelse.

Tjenesteydelser er ydelser, der normalt udføres mod betaling, i det omfang de ikke omfattes af bestemmelserne vedrørende den frie bevægelighed for varer, kapital og personer.

Tjenesteydelserne omfatter især: Virksomhed af industriel karakter, virksomhed af handelsmæssig karakter, virksomhed af håndværksmæssig karakter og de liberale erhvervs virksomhed.

Med Danmarks tilslutning til denne traktat og de såkaldte 4 ”friheder”, så er styrkeforholdet mellem kapital og arbejde ændret afgørende. ​​ Det har åbnet en ladeport for løndumping og øget udbytning.

 

Kommissionens tæskehold.

 

Kommissionen er ”vogter” af traktaten, og den såkaldte åbningsskrivelse af 9 nov 2018 er et voldsomt angreb på Danmarks muligheder for at kontrollere udenlandsk arbejdskraft. Den dansk regering har henvist til kontrol med skat og arbejdsmiljø, og nævner hensynet til ”den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed”, som også traktaten gør det muligt at tage hensyn til. ​​ Altså hensyn til folkesundheden og overholdelse af skattelovgivningen.

 

Falske selvstændige.

 

Problemerne med ansatte som registrerer sig som falske selvstændige er stort. De såkaldte ”arm og ben firmaer” er ofte hyret af danske bagmænd og i virkeligheden lønmodtagere. Men ved at optræde som en-mands firmaer kan de udnyttes som billig arbejdskraft, og der kan snydes med skat.

 

Dette er nævnt overfor kommissionen, men som ikke accepterer at der føres en forebyggende kontrol med udenlandske tjenesteydere. En generel formodning om bedrageri er ikke tilstrækkelig begrundelse for at bryde med formålet med EU traktaten, mener kommissionen.

 

Den borgerlige regering afviser EU.

 

I notat til Europaudvalget af 7 marts 2019 siger regeringen at man afviser EU`s kritik af at man ikke overholder § 56 i traktaten som også omtales som tjenesteydelses- eller servicedirektivet.

Regeringen argumenterer bla. for at:

 

-Anmeldelsespligten til RUT ikke er baseret på en generel og udokumenteret formodning om, at udenlandske virksomheder overtræder dansk lovgivning, når de leverer tjenesteydelser i Danmark.

 

-Der i brancherne bygge og anlæg, landbrug og fødevarer, service og i underbranchen metal og maskiner er en høj forekomst af overtrædelser af dansk lovgivning blandt udenlandske selvstændige. ​​ 

 

-Der er et konkret og reelt behov for, at myndighederne kan føre kontrol med udenlandske selvstændige uden ansatte i hvert fald i de nævnte brancher.

 

Sagen med kommissionen er ikke afsluttet, og det er en sag som den nye socialdemokratiske regering kommer til at tage stilling til.

 

Landsretten følger EU.

 

En nylig landsretsdom ved Vestre Landsret viser hvor langt dansk lovgivning er underkastet EU. Et polsk firma havde ikke overholdt pligten til at anmelde sin aktivitet i Danmark til RUT registret. Landsretten frikendte firmaet under hensyn til ​​ at anmeldepligten gik for vidt i forhold til EU traktatens artikel 56.

 

Konsekvensen er at det nu sejler, men dommen går ikke imod at arbejdsmarkedets parter har adgang til registret, hvad der er meget afgørende for fagbevægelsen.

 

Men samtidig er det jo et signal til andre udenlandske virksomheder om at det kan betale sig at nægte registrering.

 

Tilbage står også kommissionens angreb på hele RUT registreringen, og det er spørgsmålet om regeringen tør udfordre EU.

 

Socialdemokraternes valgløfter i maj 2019.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen talte i den nylige valgkamp om det "voksende problem, at vi ser illegal indvandring fra landene omkring Europa."

Problemerne med legal indvandring og den systematiske løndumping når det gælder arbejdere fra andre EU lande, her især fra de østeuropæiske EU lande, har ikke samme fokus. Vel nok fordi et opgør med dette kræver at Socialdemokraterne træder mere i karakter både overfor EU og arbejdsgiverne, som profiterer heraf. Her støder man ind i EU traktatens forrang over dansk lovgivning.

Partiet siger man vil slå ned på illegal arbejdskraft: 'Ingen skal have lov til at underminere det danske arbejdsmarked'. Tredobbelt bødestraf og muligheden for at fratage retten til at drive virksomhed er blandt Socialdemokratiets forslag.

”Det er både et problem for de illegale udenlandske arbejdere, fordi der er eksempler på dårligt arbejdsmiljø, dårlige lønninger og udnyttelse af mennesker i en sårbar situation. Men det er også en udfordring for det danske arbejdsmarked, fordi det er med til at presse lønningerne”(Dr.dk)

Så man ved næste valg kan krydse af om det blev til noget, bringes partiets forslag her.

  • Fratagelse af retten til at drive virksomhed

  • Markant højere bøder

  • Styrket myndighedskontrol

  • Krav om ID-kort på byggepladser

  • Skattemyndighederne skal have adgang til byggepladser på privat grund

  • Registrering af nyansatte og ansættelsesbevis på første arbejdsdag

  • Kontantregistrering i digitale kasseapparater

  • Skærpede regler og øget kontrol på transportområdet

Forståelsespapiret: ”En retfærdig retning for Danmark” udarbejdet efter folketingsvalget 2019 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, siger følgende: ”En ny regering vil sætte bredt ind i indsatsen mod social dumping, herunder fastholde en stærk fælles myndighedsindsats, gennemføre flere kontroller og skærpe straffene for brugen af illegal arbejdskraft”.

 

Kilder:

 

EU traktaten: https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-euf?rfd=1

 

Regeringen afviser at RUT-registrering er traktatstridigt, 6 maj 2019,

https://eufagligt.dk/regeringen-afviser-at-rut-registrering-er-traktatstridigt/

 

Landsret underkender vigtigt værktøj mod social dumping, 12 juni 2019, https://eufagligt.dk/landsret-underkender-vigtigt-vaerktoej-mod-social-dumping/

 

S vil slå ned på illegal arbejdskraft: 'Ingen skal have lov til at underminere det danske arbejdsmarked'. Dr.dk, 24.maj 2019.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/s-vil-slaa-ned-paa-illegal-arbejdskraft-ingen-skal-have-lov-til

 

Danske virksomheder boltrer sig i illegal arbejdskraft, Fagbladet, 16jan 2017,

https://fagbladet3f.dk/artikel/danske-virksomheder-boltrer-sig-i-illegal-arbejdskraft

 

Rekordmange arbejdsgivere dømt for at hyre illegale arbejdere, Fagbladet, 20 maj 2019,

https://fagbladet3f.dk/artikel/rekordmange-arbejdsgivere-doemt-hyre-illegale-arbejdere

 

Illegal flugt over plankeværket: 180 arbejdere stikker af fra kontrol, Fagbladet, 3 Maj 2019, ​​ https://fagbladet3f.dk/artikel/180-arbejdere-stikker-af-fra-kontrol